หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

แนวทางปฏิรูปความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจบริหาร

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


แนวทางปฏิรูปความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจบริหาร

หัวเรื่อง : แนวทางปฏิรูปความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจบริหาร

ชื่อเรื่อง แนวทางปฏิรูปความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจบริหาร
โดย ศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ / ดร.ภูริ ฟูวงศ์เจริญ
              หนังสือเล่มนี้เป็นผลการศึกษาจากงานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์ และอาจารย์ ชมพูนุท ตั้งถาวร ที่มุ่งค้นหารูปแบบและกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ที่เหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทย และมีข้อเสนอแนะให้มีการกำหนดรูปแบบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ที่มีความอิสระจากพรรคเมือง โดยจะต้องเป็นตัวแทนที่มาจากทุกภาคส่วนของสังคมที่มีความหลากหลายทางวิชาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกลั่นกรองกฎหมาย ที่สามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชน

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. แนวทางปฏิรูปความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจบริหาร.-- กรุงเทพฯ :
สถาบันพระปกเกล้า, 2558. 130 หน้า.1. อำนาจนิติบัญญัติ. 2. อำนาจบริหาร.
3. ไทย--การเมืองและการปกครอง. I. ภูริ ฟูวงศ์เจริญ,
ผู้แต่งร่วม. I. ชื่อเรื่อง.320.9593
ISBN 978-974-449-821-2

จัดพิมพ์โดย
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-9754 โทรสาร 02-143-8186
เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

 

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง