งานวิจัย

เมนูย่อย

แนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมโดยชุมชน : กรณีศึกษา พ่อล่าม-แม่ล่าม ในชนเผ่าภูไท บ้านหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

แนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมโดยชุมชน : กรณีศึกษา พ่อล่าม-แม่ล่าม ในชนเผ่าภูไท บ้านหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ชื่อเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมโดยชุมชน : กรณีศึกษา พ่อล่าม-แม่ล่าม ในชนเผ่าภูไท บ้านหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

โดย

    นางสาวอาริยา ป้องศิริ

    นายนพพล อัคฮาด

    นางสาวจริยา ชาตะสุวัจนานนท์

    นายอำพล บุญพินิช

สนับสนุนโดย สถาบันพระปกเกล้า

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง