หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

หัวเรื่อง : แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 ชื่อเรื่อง - รายงานการวิจัยเรื่อง แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ปัญหาอุปสรรค และทางออก
ผู้แต่ง - อ.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม
และคณะ
จำนวนหน้า - 278 หน้า
จัดพิมพ์โดย - สถาบันพระปกเกล้า
การวิจัยแนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 หัวข้อหลัก ดังนี้ 1.การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิด ความสำคัญ ระดับ เครื่องมือ กระบวนการและปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการมีส่วนร่วมของประชาชน
2.การมีส่วนร่วมของประชาชนในปริบทสากล
3.การมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคมไทยก่อนปี พ.ศ.2540
4.การมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคมไทยตามรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2540
โดยที่การวิจัยเรื่องนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมทั้งมีวิธีการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง