งานวิจัย

เมนูย่อย

แนวทางการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

วิทยานิพนธ์ระดับ - ปริญญาโท
ชื่อผู้รับทุน - นางสาวตวงพร จันทร์แก้ว
ปีงบประมาณ - 2549
ชื่อวิทยานิพนธ์ - แนวทางการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรชายฝั่ง โดยชุมชนประมงพื้นบ้าน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง