หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

แนวทางการปฏิรูประบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


แนวทางการปฏิรูประบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง

หัวเรื่อง : แนวทางการปฏิรูประบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง

              จากการพิจารณาสภาพปัญหาของการเมืองไทยในรอบทศวรรษที่ผ่านมา
อย่างถี่ถ้วนจะพบว่าปัญหาการเมืองการปกครองที่เกิดขึ้นในระยะหลังนี้
มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากระบบพรรคการเมืองและการเลือกตั้งทั้งสิ้น แต่เป็นที่
น่าเสียดายว่า ประเด็นที่เป็นปัญหาเหล่านี้กลับไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นเรื่องสำคัญ
เร่งด่วน จึงเป็นประเด็นที่ถูกมองข้ามมาโดยตลอด รายงานผลการวิจัยชิ้นนี้ เป็นความ
พยายามในการศึกษาทำความเข้าใจสภาพของปัญหา โดยการศึกษาเปรียบเทียบกับ
วิวัฒนาการความเป็นมาของระบบเหล่านี้ในต่างประเทศ กล่าวคือ ประเทศสหราช-
อาณาจักร และประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิรูป
ระบบพรรคการเมืองและการเลือกตั้งของไทย

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง