หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

แนวคิดและวิธีการสร้างความพร้อมของคนไทยต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


แนวคิดและวิธีการสร้างความพร้อมของคนไทยต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย

หัวเรื่อง : แนวคิดและวิธีการสร้างความพร้อมของคนไทยต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ชื่อเรื่อง - แนวคิดและวิธีการสร้างความพร้อมของคนไทยต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ผู้แต่ง - พัณณิน กิติพราภรณ์
จำนวนหน้า - 102 หน้า
จัดพิมพ์โดย - สถาบันพระปกเกล้า
ราคา - 79.-
แนวคิดและวิธีการสร้างความพร้อมของคนไทยต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย จะมีเนื้อหาครอบคลุมในประเด็นดังต่อไปนี้

1.แนวคิดและหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย
2.สภาพปัญหาทางการเมืองของไทย
3.วัฒนธรรมทางการเมืองของสังคมไทยกับสังคมประชาธิปไตยในอุดมคติ 4.การกล่อมเกลาทางการเมืองกับพฤติกรรมทางการเมืองของไทย
5.แนวทางและการทดลองสร้างจิตสำนึกเห็นแก่ส่วนรวม เพื่อให้ผู้อ่านได้มีแนวทางในการสร้างความรู้ ความเข้าใจและกระตุ้นจิตสำนึกทางการเมืองของประชาชน และนำไปพัฒนาเป็นแบบอย่างในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในสอดคล้องกับวิถีประชาธิปไตย

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง