หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

แนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตย

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


แนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตย

หัวเรื่อง : แนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตย

ชื่อเรื่อง - แนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตย
ผู้แต่ง - รศ.วิสุทธิ์ โพธิแท่น
จำนวนหน้า - 209 หน้า
จัดพิมพ์โดย - สถาบันพระปกเกล้า
ราคา - 398.-
แนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตย เป็นการให้ความรู้พื้นฐานทางด้านการเมือง การปกครอง โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 1.ความหมายและการพัฒนาการของประชาธิปไตย 2.หลักการสำคัญของประชาธิปไตย 3.รูปแบบรัฐบาลประชาธิปไตย 4.สถาบันการเมืองการปกครองอื่นๆในประเทศประชาธิปไตย 5.วัฒนธรรมการเมืองประชาธิปไตย 6.ความสำเร็จและความล้มเหลวของประชาธิปไตยในประเทศต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ความหมายของ “ประชาธิปไตย” และดำเนินวิถีชีวิตอย่างเป็นประชาธิปไตยต่อไป

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง