หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

แนวความคิดและหลักการว่าด้วยการละเมิดอำนาจรัฐสภา

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


แนวความคิดและหลักการว่าด้วยการละเมิดอำนาจรัฐสภา

หัวเรื่อง : แนวความคิดและหลักการว่าด้วยการละเมิดอำนาจรัฐสภา

ชื่อเรื่อง แนวความคิดและหลักการว่าด้วยการละเมิดอำนาจรัฐสภา
โดย ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย
                  บริบทของประเทศไทย โจทย์ ณ ที่นี้ คือ การปฏิรูประบบรัฐสภาไทยให้มีฝ่ายนิติบัญญัติ กล่าวคือ เราพึงหาทางออกแบบระบบการเมืองให้มีรัฐสภาที่เป็นอิสระ มีสถานะอยู่เหนือกว่า และสามารถดำรงเป็นผู้ถ่วงดุลรัฐบาลเพื่อความโปร่งใสในการบริหารบ้านเมือง ขณะเดียวกันฝ่ายรัฐบาลก็ต้องมีความคล่องตัวในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เป็นเอกภาพ และเข้มแข็งเพียงพอยึดกุมอำนาจสั่งการ หรือประสานงานให้องคาพยพของรัฐดำเนินการตามแนวทางที่ตนต้องการผลักดัน สรุปคือ เป็นระบบรัฐสภาที่การดำเนินนโยบายสาธารณะเป็นไปอย่างโปร่งใส แต่ในเวลาเดียวกันก็มีความยืดหยุ่นคล่องตัวพอให้เกิดประสิทธิภาพ

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย.
แนวคิดและหลักการว่าด้วยการละเมิดอำนาจรัฐสภา.-- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า,
2558.235 หน้า.1. รัฐสภา. I. ชื่อเรื่อง.328
ราคา 165 บาท
ISBN : 978-974-449-824-3

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-9754 โทรสาร 02-143-8186
http://www.kpi.ac.th

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง