หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

เหตุบ้านการเมือง

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


เหตุบ้านการเมือง

หัวเรื่อง : เหตุบ้านการเมือง

ชื่อเรื่อง เหตุบ้านการเมือง
โดย ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร
                หนังสือเล่มนี้อ่านง่าย ผูกเรื่องอย่างน่าติดตามนำเสนออย่างเป็นขั้นเป็นตอน และเต็มไปกลิ่นไอของบรรยากาศทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสถานที่ทั้ง ๑๓ แห่ง สถาบันพระปกเกล้าหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะนำท่านไปสู่ความเข้าใจและการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย และสิ่งนี้เองจะเป็นการจุดประกายที่
สร้างความตระหนักและรักในประวัติศาสตร์การเมืองไทยและประชาธิปไตยไทย

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
นรนิติ เศรษฐบุตร. เหตุบ้านการเมือง- - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๗.
๒๐๗ หน้า. ๑. การเมืองไทย. การเมืองการปกครอง l. ชื่อเรื่อง.
๓๒๐.๙๕๙๓
ISBN : 978-974-449-767-3

สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 10210

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง