เส้นทางสู่ประชาธิปไตยที่ไม่ย้อนกลับ : ปัจจัยเชิงสถาบันการเมืองกับประชาธิปไตย

เมนูย่อย

เส้นทางสู่ประชาธิปไตยที่ไม่ย้อนกลับ : ปัจจัยเชิงสถาบันการเมืองกับประชาธิปไตย

ชื่อเรื่อง : เส้นทางสู่ประชาธิปไตยที่ไม่ย้อนกลับ : ปัจจัยเชิงสถาบันการเมืองกับประชาธิปไตยที่ตั้งมั่น
โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี
            การศึกษาประชาธิปไตยและการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยนี้ เป็นการวิจัยทั้งในมิติที่เป็นทฤษฎีเชิงปทัสถาน (Normative theories) และในด้านที่เป็นข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ (Empirical evidences) ด้วยวิธีการศึกษาเปรียบเทียบแบบ “ความแตกต่างมากที่สุดเพื่ออธิบายผลลัพธ์ร่วมกัน” (Most-different method หรือ “Method of agreement”) โดยนำเสนอประสบการณ์ของ 8 ประเทศ ใน 4 ภูมิภาคของโลก ที่มีแนวโน้มเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยที่ตั้งมั่น ได้แก่ เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย อาร์เจนติน่า ชิลี ตูนีเซีย ไนจีเรีย ยูเครน และ โปแลนด์ นอกจากนี้ยังตรวจสอบด้านกลับของระบอบประชาธิปไตย นั่นคือ การออกจากระบอบประชาธิปไตย หรือการเปลี่ยนผ่านที่ถดถอยย้อนกลับไปสู่ระบอบอำนาจนิยมและระบอบลูกผสม

Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง