งานวิจัย

เมนูย่อย

เศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยการปรับตัวของชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งต่อนโยบายรัฐ

เศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยการปรับตัวของชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งต่อนโยบายรัฐ

ชื่อเรื่อง : เศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยการปรับตัวของชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งต่อนโยบายรัฐ : กรณีศึกษาพื้นที่ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์
POLITICAL ECONOMY OF ECONOMIC ADAPTATION OF HMONG COMMUNITY TO PUBLIC POLICY : A CASE STUDY OF THE PHUTHABOEK AREA, PHETCHABUN PROVINCE
โดย นางสาวสิริพร เพียขันธ์
วิทยานิพนธ์สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2560

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง