สื่อความรู้

เมนูย่อย

เวทีประชาเสวนาหาทางออก สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย

logo_kpi_web

สถาบันพระปกเกล้า
รายละเอียดและกำหนดการ เวทีประชาเสวนาหาทางออก

“สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย”
**ผู้เข้าร่วมประชาเสวนาหาทางออกเป็นกลุ่มเฉพาะที่ได้รับการสุ่มตัวอย่างจากหลักสถิติ ไม่เปิดรับบุคคลทั่วไป**
________________________________

หลักการและเหตุผล

               กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ มีความมุ่งหวังให้กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเกิดการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนอย่างแท้จริง จึงมีมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 กำหนดกรอบแนวทางการทำงานของคณะกรรมาธิการฯ และได้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการ การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนขึ้น เพื่อดำเนินการรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอจากประชาชนทุกภาคส่วนทั้งประเทศ และสรุปสังเคราะห์นำเสนอต่อคณะกรรมาธิการฯ ในประเด็นต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ คณะอนุกรรมาธิการฯ จึงได้จัดทำเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 10 เวทีทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้ตามเจตนารมณ์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประชาชนสามารถริเริ่มและมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและเข้าถึงกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญ
2. เพื่อสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของร่วมกันในการร่างรัฐธรรมนูญ โดยผ่านกระบวนการประชาเสวนารับฟังความคิดเห็น

สถานที่
       โรงแรมที่พักในพื้นที่จัดเวทีตามเหมาะสม

                                                                                                                                                         semiar10

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

**สรุปและสังเคราะห์ผลการประชาเสวนาหาทางออกสานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย 10 เวที

( DOWNLOAD )

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 

คุณทวิติยา สินธุพงศ์
โทรศัพท์ : 02-141-9598
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

Share :