หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

เรื่องเด่นอยากเล่า 3

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


เรื่องเด่นอยากเล่า 3

หัวเรื่อง : เรื่องเด่นอยากเล่า 3

ชื่อเรื่อง เรื่องเด่นอยากเล่า 3
โดย ถวิลวดี บุรีกุล, วลัยพร ล้ออัศจรรย์, วิศิษฏ ชัชวาลทิพากร
          หนังสือเรื่องเด่นอยากเล่า 3 Practice of People's Audit Users เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการ รวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงาน ของผู้ผ่านการอบรมในหลักสูตร People's Audit ที่ได้นำความรู้จากการเข้าร่วมการอบรมไปประยุกต์ใช้และประสบความสำเร็จในการยกระดับการให้บริการสาธารณะ รวมถึงกิจการอื่นที่ต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเข้าไปเป็นส่วนในการดำเนินการ ซึ่งเป็นการบอกเล่าเรื่องราวการนำความรู้จากกระบวนการ People's Audit ไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อจากเรื่องเด่นอยากเล่า 2 People's Audit: Show & Share

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data.
ถวิลวดี บุรีกุล.
เรื่องเด่นอยากเล่า 3..--กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
216 หน้า.1. บริการสาธรณะ. |. วลัยพร ล้ออัศจรรย์, ผู้แต่งร่วม. ||. วิศิษฏ ชัชวาลทิพากร, ผู้แต่งร่วม. ||| ชื่อเรื่อง 352.63
พิมพ์ครั้งที่ 1 กันยายน 2558 จำนวนพิมพ์ 1000 เล่ม
ราคา 195 บาท
ISBN = 978-974-449-832-8

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 - 1419600โทรสาร 02-1438176
เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง