หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

เมืองพิเศษ : แนวคิดและความเป็นไปได้

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


เมืองพิเศษ : แนวคิดและความเป็นไปได้

หัวเรื่อง : เมืองพิเศษ : แนวคิดและความเป็นไปได้

ชุดความรู้เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะท้องถิ่น เมืองพิเศษ : แนวคิดและความเป็นไปได้
ผู้เขียน รศ.วุฒิสาร ตันไชย
บรรณาธิการ ยุวดี คาดการณ์ไกล
ผู้ช่วยบรรณาธิการ คณาวุฒิ เอี่ยมสำอางค์

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง