ภาพกิจกรรม

เปิดนิทรรศการหมุนเวียน สยาม-อิตาลี บารมีพระปกเกล้า

       เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 62 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเปิดนิทรรศการหมุนเวียน "สยาม-อิตาลี บารมีพระปกเกล้า" โดยศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการหมุนเวียน "สยาม-อิตาลี บารมีพระปกเกล้า" ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ

      ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรอิตาลี ในปี พ.ศ. 2476-2477 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชอุตสาหะในการทอดพระเนตรกิจการอันเป็นประโยชน์ที่จะนำมาปรับใช้กับประเทศสยาม ทั้งในด้านการปกครอง การสาธารณสุข การเกษตร และการส่งเสริมพลเมือง พระองค์ยังคงให้ความสำคัญกับการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ที่มีความสำคัญทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม แสดงให้เห็นถึงสายพระเนตรอันกว้างไกลในการศึกษาหาแนวทางในการบริหารประเทศสยาม การจัดนิทรรศการ "สยาม-อิตาลี บารมีพระปกเกล้า" จึงนับเป็นโอกาสสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรอิตาลีของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยผ่านการจัดนิทรรศการหมุนเวียน "สยาม-อิตาลี บารมีพระปกเกล้า" เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เห็นภาพและได้เรียนรู้จากสื่อและโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องในนิทรรศการ

24 ก.ย. 2562
Share :