หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

อุดมการณ์ วัฒนธรรมและการเป็นผู้แทนในระบอบประชาธิปไตย

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


อุดมการณ์ วัฒนธรรมและการเป็นผู้แทนในระบอบประชาธิปไตย

หัวเรื่อง : อุดมการณ์ วัฒนธรรมและการเป็นผู้แทนในระบอบประชาธิปไตย

เรื่อง -อุดมการณ์ วัฒนธรรมและการเป็นผู้แทนในระบอบประชาธิปไตย
โดย - ศ.ดร. สมบูรณ์ สุขสำราญ
จำนวน - 134 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1 - กันยายน 2556
ราคา - 70 บ.

           สถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบันเต็มไปด้วยปัญหาและความแตกต่างทางความคิด
อุดมการณ์ตลอดจนนโยบายและแนวทางในการบริหารประเทศสมควรอย่างยิ่งที่จะต้อง
ศึกษาและทำความเข้าใจในเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรูปแบบ
การปกครอง ดังนั้น ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ ราชบัณฑิต จึงได้อธิบายหลักสำคัญของ
ประชาธิปไตย แก่นของอุดมการณ์ของประชาธิปไตยที่อ่านแล้วสามารถเข้าใจง่าย
เหมาะสำหรับนักการเมือง นักศึกษา และประชาชนทั่วไปหนังสือเล่มนี้จะช่วยทำให้ผู้อ่าน
เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรูปแบบต่างๆตลอดจนวัฒนธรรม
การเมือง การเลือกตั้งและการเป็นผู้แทนราษฎรได้อย่างดี

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง