หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

อาคารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


อาคารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

หัวเรื่อง : อาคารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ชื่อเรื่อง - อาคารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้แต่ง - รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จุลาสัย และ พีรพงศ์ จันทรา
จำนวนหน้า - 76 หน้า
จัดพิมพ์โดย - สถาบันพระปกเกล้า
             หนังสืออาคารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลความเป็นมา รวมทั้งรายละเอียดของอาคารสถานและการอนุรักษ์ที่ได้รับการดำเนินการ โดยกรมโยธาธิการก่อนส่งมอบการเช่าให้กับสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งมีประเด็นดังนี้ 1.ประวัติอาคารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 2.สภาพก่อนการอนุรักษ์ 3.คุณค่าของอาคาร 4.การอนุรักษ์อาคาร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในด้านสถาปัตยกรรมของพิพิธภัณฑ์

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง