หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

อนาคตประเทศไทย: เหตุใดประชาชนต้องมาร่วมกันประชาเสวนาฯ

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


อนาคตประเทศไทย: เหตุใดประชาชนต้องมาร่วมกันประชาเสวนาฯ

หัวเรื่อง : อนาคตประเทศไทย: เหตุใดประชาชนต้องมาร่วมกันประชาเสวนาฯ

ชื่อเรื่อง - คู่มือการประชาเสวนาหาทางออก : ทางออกที่ทุกคนต้องร่วมกันเลือก
อนาคตประเทศไทย: เหตุใดประชาชนต้องมาร่วมกันประชาเสวนาหาทางออกให้ประเทศ
ผู้แต่ง - ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ และ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล
จำนวนหน้า - 80 หน้า

จัดพิมพ์โดย
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-9597 โทรสาร 02-143-8177

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง