หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

อนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนา

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


อนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนา

หัวเรื่อง : อนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนา

ชื่อเรื่อง อนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนา
โดย สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
             รายงานวิจัยอนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนาฉบับนี้เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากโครงการศึกษาสร้างความปรองดองแห่งชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา “แนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและค้นหาอนาคตประเทศไทยและระบอบประชาธิปไตยที่สังคมปรารถนา”

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
ถวิลวดี บุรีกุล.
อนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนา.-- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า,
2558.  298 หน้า 1. ไทย--การเมืองและการปกครอง. I. ชื่อเรื่อง.
ISBN : 978-974-449-888-5

จัดพิมพ์โดย
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8176
เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง