หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

อดีตการเมืองไทยทิศทางการเมืองไทยในอนาคต

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


อดีตการเมืองไทยทิศทางการเมืองไทยในอนาคต

หัวเรื่อง : อดีตการเมืองไทยทิศทางการเมืองไทยในอนาคต

เรื่อง -อดีตการเมืองไทยทิศทางการเมืองไทยในอนาคต
โดย - ธีรยุทธ บุญมี
จำนวน - 210 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1 - มิถุนายน 2556
ราคา - 160 บ.
        ศาสตราจารย์ธีรยุทธ บุญมี ทำการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ เหตุการณ์ทาง
การเมืองการปกครององไทยที่สำคัญ ตลอดจนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การเมืองไทย ในระยะเวลาที่ผ่านมา อาทิ การปฎิรูปเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศให้
ทัดเทียมกับชาติตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 5 ารเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี
พ.ศ. 2475 หรือเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เป็นต้น
ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ล้วนส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการปกครอง
สังคม เศรษฐกิจ รือแม้กระทั่งวิถีชีวิตของผู้คน ฉะนั้นการทำความเข้าใจกับ
เหตุการณ์ทางการเมืองในอดีตจึงเป็นารสร้างความเข้าใจกับทิศทางการเมืองไทย
ในอนาคตซึ่งจะมีส่วนช่วยให้คนในสังคมเข้าใจถึงมาและอนาคตการเมืองไทย
มากยิ่งขึ้น

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง