งานวิจัย

เมนูย่อย

องค์กรประชาสังคมในระดับท้องถิ่น ศึกษากรณีชมรมรักษ์กะตะกะรน

วิทยานิพนธ์ระดับ - ปริญญาโท
ชื่อผู้รับทุน - นางสาววารุณี ณ นคร
ปีงบประมาณ - 2549
ชื่อวิทยานิพนธ์ - องค์กรประชาสังคมในระดับท้องถิ่น : ศึกษากรณีชมรมรักษ์กะตะกะรน

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง