หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

องค์กรปครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการน้ำ

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


องค์กรปครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการน้ำ

หัวเรื่อง : องค์กรปครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการน้ำ

ชื่อเรื่อง : องค์กรปครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการน้ำ
ผู้จัดทำ : ดร.ธงชัย โรจนกนันท์
จำนวนหน้า : 70 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: กันยายน 2557
จำนวนพิมพ์ 1,000 เล่ม

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ : ISBN = 978-974-449-777-2
รหัสสิ่งพิมพ์ของสถาบันพระปกเกล้า : วปท.57-32-1000.0

จัดพิมพ์โดย:
สถาบันพระปกเกล้าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210โทรศัพท์ 02-141-9566-70 โทรสาร 02-143-81755

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง