หลักสูตร

หลักสูตรอื่นๆ


หลักการและเหตุผล

          สถาบันพระปกเกล้า ได้เล็งเห็นว่าเพื่อต้านกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัตน์ ปลุกจิตสำนึกที่ถูกต้องดีงาม  ปรับค่านิยมและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน  และเพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจตามแนวของพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้น  จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา คุณภาพชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจของพนักงาน เจ้าหน้าที่  และผู้ที่เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันฯ รวมทั้งหน่วยงานเครือข่ายภายในศูนย์ราชการฯ  โดยให้มีโอกาสได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามกาลเวลาที่เหมาะสม  เพื่อให้นำธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิตและพัฒนาจิตใจให้แจ่มใส  พร้อมรับการสภาวะสังคมในปัจจุบัน
         สถาบันพระปกเกล้า จึงร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ  วัดธรรมมงคล  โดยพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ  (หลวงพ่อวิริยังค์  สิรินธโร)  ได้จัดทำหลักสูตร “วิทันตสาสมาธิสำหรับ นักบริหาร” ขึ้น  เพื่อให้เป็นหลักสูตรพิเศษตามโครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมของ สถาบันพระปกเกล้า  โดยพัฒนาจากหลักสูตรนักศึกษาครูสมาธิของสถาบันจิตตานุภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างสถาบันพระพุทธศาสนา อันเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา   เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนา
2. เพื่อการพัฒนาทางด้านศีลธรรมและจิตใจของพนักงานและเจ้าหน้าที่ โดยส่งเสริมการปฏิบัติธรรม บำเพ็ญทาน รักษาศีลและเจริญจิตภาวนา เพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจและสามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ ธรรมไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน
3. เพื่อเผยแพร่สมาธิเพื่อเพิ่มพลังจิตตามหลักการของพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ  (หลวงพ่อวิริยังค์  สิรินธโร)  

ผู้เข้ารับการอบรม
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
•   ผู้บริหาร  พนักงาน  และเจ้าหน้าที่สถาบัน
•   นักศึกษาหรือผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันฯ
•   พนักงานและเจ้าหน้าที่หน่วยงานเครือข่ายภายในศูนย์ราชการฯ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.  สถาบันฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างสถาบันพระพุทธศาสนา อันเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา  เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนา
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาทางด้านศีลธรรมและจิตใจ  และสามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมไปประยุกต์ใช้กับการ ดำเนินชีวิตประจำวัน
3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเผยแพร่สมาธิเพื่อเพิ่มพลังจิตตามหลักการของพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ  (หลวงพ่อวิริยังค์  สิรินธโร)

รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 8

 รายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม

 

Share :