หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

หลักพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


หลักพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย

หัวเรื่อง : หลักพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย

ชื่อเรื่อง - หลักพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย
ผู้ัแต่ง - อภิชาต ดำดี
จำนวนหน้า - 159 หน้า
จัดพิมพ์โดย - บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จำกัด
ราคา - 99 บาท
การปฏิรูปการเมืองในด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ให้สอดรับกับการปฏิรูปการเมืองในด้านโครงสร้างการปกครอง และความเป็นมาของประชาธิปไตยและความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามันสำคัญมากแค่ไหนเพราะเหตุใดระบอบประชาธิปไตยจึงต้องมีหลักพระพุทธศาสนาควบคู่ไปด้วยสามารถหาคำตอบได้จากหนังสือเล่มนี้
หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง