หนังสือจำหน่าย

เมนูย่อย

หลักธรรมาภิบาล : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในสังคมไทย

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


หลักธรรมาภิบาล : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในสังคมไทย

หัวเรื่อง : หลักธรรมาภิบาล : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในสังคมไทย

ชื่อเรื่อง หลักธรรมาภิบาล : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในสังคมไทย
บรรณาธิการ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล
ผู้แต่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี สิโรรส
ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
ดร.ถวิลวดี บุรีกุล
ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานวิภา อินทรทัต

          หนังสือ “หลักธรรมาภิบาล : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในสังคมไทย” เล่มนี้ ถือเป็นการรวบรวม ความหมาย และการตีความ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลสำคัญทั้ง 6 หลัก ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ศึกษาค้นคว้าในแต่ละหลักการ ได้ทุ่มเทความรู้
ความสามารถและประสบการณ์จนถ่ายทอดออกมาในหนังสือเล่มนี้ เพื่อที่ผู้สนใจสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data.
สถาบันพระปกเกล้า
หลักธรรมาภิบาล : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในสังคมไทย. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561
424 หน้า
1. ธรรมรัฐ. I. ชื่อเรื่อง.
351.593
ISBN = 978-974-449-998-1
ราคา 250 บาท

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8171

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231

Share :

หนังสือจำหน่ายที่เกี่ยวข้อง