หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

หนึ่งทศวรรษแห่งการปฏิรูปการเมือง ผลงาน ปัญหา และอุปสรรค์

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


หนึ่งทศวรรษแห่งการปฏิรูปการเมือง ผลงาน ปัญหา และอุปสรรค์

หัวเรื่อง : หนึ่งทศวรรษแห่งการปฏิรูปการเมือง ผลงาน ปัญหา และอุปสรรค์

          งานวิจัย เรื่อง  หนึ่งทศวรรษแห่งการปฏิรูปการเมือง : ผลงาน ปัญหา และอุปสรรค์  เป็นงานวิจัยที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการสร้างการรับรู้และความสำรวจสถานะของสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทย โดยนักวิจัยกำหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษาไว้ 2 ประการ ได้แก่ เพื่อศึกษาและทบทวนเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการเมือง และเพื่อประเมินสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันอันเป็นผลจากการปฏิรูปการเมือง  

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง