หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

สูจิบัตรรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2552

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


สูจิบัตรรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2552

หัวเรื่อง : สูจิบัตรรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2552

             สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะเป็นหน่วยงานอิสระของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของประธานรัฐสภา มีพันธกิจในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของการปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้า และใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา
           สำหรับในปี 2552 สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นปีที่ 9 ของรางวัลพระปกเกล้าสถาบันได้ทำการปรับโฉมการมอบรางวัลพระปกเกล้าใหม่ เนื่องจากเล็งเห็นความจำเป็นในภารกิจหน้าที่และบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีมากขึ้น จึงได้ขยายประเด็นการมอบรางวัลพระปกเกล้าให้ครอบคลุมการดำเนินงานของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการท้องถิ่น การเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ในท้องถิ่น และการเสริมสร้างเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ ในการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น สถาบันพระปกเกล้า จึงได้ขยายประเภทรางวัลพระปกเกล้า ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประเภทที่ 2 รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
ประเภทที่ 3 รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง