หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

สิทธิแรงงานและความคุ้มครองทางสังคมฯ : นโยบายของรัฐบาลไทยต่อแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


สิทธิแรงงานและความคุ้มครองทางสังคมฯ : นโยบายของรัฐบาลไทยต่อแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า

หัวเรื่อง : สิทธิแรงงานและความคุ้มครองทางสังคมฯ : นโยบายของรัฐบาลไทยต่อแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า

ชื่อเรื่อง รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “สิทธิแรงงานและความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานข้ามชาติในอาเซียน: กรณีศึกษานโยบายของรัฐบาลไทยต่อแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า”
โดย สุทธิลักษณ์ แสงสุวรรณ
             การแลกเปลี่ยนแรงงานข้ามชาติระหว่างชาติสมาชิกในอาเซียน ทั้งเป็นแรงงานที่มีทักษะและไม่มีทักษะได้เกิดก่อนการมีประชาคมอาเซียนแล้ว แต่ในวาระที่ไทยกำลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จำเป็นต้องมีการจัดวางระบบในการรับแรงงานต่างชาติให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ตั้งคำถามสำคัญว่า แรงงานข้ามสัญชาติพม่าได้รับสิทธิแรงงานและความคุ้มครองหรือไม่ อย่างไร และยังพยายามค้นหาว่า อะไรคืออุปสรรคของการได้รับสิทธิและการคุ้มครองดังกล่าว

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
สุทธิลักษณ์ แสงสุวรรณ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “สิทธิแรงงานและความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานข้ามชาติในอาเซียน: กรณีศึกษานโยบายของรัฐบาลไทยต่อแรงงานข้ามชาติ
สัญชาติพม่า”. -- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558. 252 หน้า.
1. นโยบายแรงงาน--ไทย. 2. การจ้างงานในต่างประเทศ. I. ชื่อเรื่อง.341.763
ราคา 130 บาท
ISBN 978-974-449-872-4

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 - 1419600 โทรสาร 02-1438181
เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง