เกี่ยวกับสถาบัน

เมนูย่อย

สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

          มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้บริการทางวิชาการแก่สมาชิกรัฐสภาและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐสภา  เพื่อทำการศึกษา วิเคราะห์  วิจัย รวบรวมข้อมูล จัดการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา การบรรยายทางวิชาการ  การให้คำปรึกษาและให้บริการแก่สมาชิกรัฐสภา ผู้ช่วยของสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่ของรัฐสภา ตลอดจน รับผิดชอบงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

วิสัยทัศน์ของสสว.

“มุ่งมั่นสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สมาชิกรัฐสภาและบุคลากรในวงงานรัฐสภาอย่างมีคุณภาพ”

พันธกิจ

1. สนับสนุนองค์ความรู้แก่สมาชิกรัฐสภาและคณะกรรมาธิการ
               1.1. การศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภาและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
               1.2. การสนับสนุนองค์ความรู้เพื่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ รัฐสภา
               1.3. การเผยแพร่วารสารสถาบันพระปกเกล้าและหนังสือสรุปบทวิเคราะห์ร่างกฎหมายแก่สมาชิกรัฐสภา
               1.4. การศึกษาวิจัยเรื่องต่างๆ ตามคำร้องขอจากสมาชิกรัฐสภาและคณะกรรมาธิการ
2. พัฒนาชีดสมรรถนะแก่สมาชิกรัฐสภาและบุคลากรในวงงานรัฐสภา
               2.1. การพัฒนาและจัดการศึกษาหลักสูตรสำหรับผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภา
               2.2. การพัฒนาและจัดการศึกษาหลักสูตรสำหรับผู้ช่วยดำเนินงานและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา
               2.3. การอุดหนุนทุนการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระปกเกล้า
               2.4. การจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกรัฐสภา เช่น การปฐมนิเทศสมาชิกวุฒิสภา หรือ การจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้แก่เครือข่ายผู้สนับสนุนงานสมาชิกรัฐสภาและคณะกรรมาธิการ
               2.5. การพัฒนาและจัดการศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตรแก่ข้าราชการระดับผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามคำร้องขอเป็นกรณีพิเศษ
3. แสวงหาความร่วมมือด้านวิชาการรัฐสภาและพัฒนางานของรัฐสภา
               3.1 การจัดสัมมนาทางวิชาการหรือการจัดบรรยายพิเศษทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
               3.2 การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานวิชาการอื่นๆ เช่น สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เป็นต้น ในการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านทางเว็บไซต์ คือ Thai Law Watch ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ด้วย เช่น World Bank Institute
               3.3 ศึกษาวิจัยหน่วยงานบริการวิชาการรัฐสภาจากทั่วโลก เพื่อประโยชน์ต่อการประสานงานเครือข่ายเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นและรวบรวมทำเนียบนักวิชาการเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา คณะกรรมาธิการและบุคลากรในวงงานรัฐสภา

บุคลากรของ สสว.

  1. นายณัฐพงศ์ รอดมี (ผู้อำนวยการสำนักฯ)
  2. นางสาวชมพูนุท ตั้งถาวร (นักวิชาการ) 
  3. นายณวัฒน์ ศรีปัดถา (นักวิชาการชำนาญการ)      
  4. นางสาววริศรา อัมพรศิริธรรม (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ)                         
  5. นายชาญสิทธิ์ รัตนาวงศ์ไชยา (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ)   
  6. นางสาววัชรา เชิงหอม (พนักงานบริหารงานทั่วไป)                                                   

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 02-141-9552
โทรสาร   02-143-8174