เกี่ยวกับสถาบัน

เมนูย่อย

สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

             มีหน้าที่และความรับผิดชอบให้บริการทางวิชาการแก่สมาชิกรัฐสภาและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐสภา เพื่อทำการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูล จัดการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา การบรรยาย        ทางวิชาการ การให้คำปรึกษาและให้บริการแก่สมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่ในวงงานของรัฐสภา ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การเสริมสร้างเครือข่าย   เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย และรับผิดชอบงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

บุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

  1. นายณัฐพงศ์ รอดมี (ผู้อำนวยการสำนักฯ)
  2. นายณวัฒน์ ศรีปัดถา (นักวิชาการผู้ชำนาญการ)
  3. นางสาววริศรา อัมพรศิริธรรม (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
  4. นางสาวชมพูนุท ตั้งถาวร (นักวิชาการ)
  5. นางสาววัชรา เชิงหอม (พ.บริหารงานทั่วไป)
  6. นางกันธรัตน์ ลาเทศ (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
  7. นางสาวพรพิมล เหลืองอ่อน (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
  8. นายสิริวัฒน์ ทองคำ (เจ้าหน้าที่โครงการ)                                                 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 02-141-9552
โทรสาร   02-143-8174