เกี่ยวกับสถาบัน

เมนูย่อย

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

         สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง เป็นหน่วยงานใหม่ ที่ถูกตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2552 แทนสำนักฝึกอบรม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ และภารกิจที่ดำเนินการ โดยสถาบันพระปกเกล้าได้ให้ความสำคัญกับการ มีส่วนร่วมของการเมืองภาคพลเมืองเป็นอย่างมาก สภาสถาบันพระปกเกล้า จึงมีมติให้เปลี่ยนชื่อสำนักฯ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหาร และดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองมากยิ่งขึ้น

วิสัยทัศน์

"สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง มุ่งมั่นที่จะเป็นคลังความรู้ เป็นที่ปรึกษาด้านการเมืองภาคพลเมืองอย่างเป็นเลิศ และเป็นแกนหลักในการส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมแบบมีส่วนร่วมทางการเมือง ในฐานะพลเมืองโดยร่วมมือกับองค์กรเครือข่าย"

พันธกิจ

          สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง “มีหน้าที่ และความรับผิดชอบงานจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร วุฒิบัตร จัดประชุม สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ความรู้ด้านประชาธิปไตย การเมืองภาคพลเมือง รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย”

กลยุทธ์

 1. สร้างกระบวนการทำให้ประชาชนมองเห็นปัญหาร่วมกัน และสามารถแก้ปัญหาร่วมกัน
 2. สร้างนวัตกรรมใหม่ในการมีจิตสาธารณะ และจิตสำนึกในความเป็นพลเมือง
 3. พัฒนาเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง

ภารกิจหลัก

    1.การจัดศึกษาอบรม
    2.การเสริมสร้างเครือข่าย
    3.ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
    4.การจัดประชุมสัมมนา

        โครงการของสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

      โครงการศูนย์การเมืองภาคพลเมือง
                ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า เป็นเครือข่ายที่สถาบันพระปกเกล้าจัดตั้งขึ้นในจังหวัดต่างๆ วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาสังคมในจังหวัด ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนส่งเสริมภาคประชาสังคมให้มีทักษะในการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง และช่วยขยายเครือข่ายภาคพลเมืองในพื้นที่จังหวัดต่างๆ โดยมีศูนย์ฯ ทั้งสิ้น 48 จังหวัด ประกอบด้วย
                ภาคเหนือ 11 จังหวัด ประกอบด้วย แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน สุโขทัย กำแพงเพชร และพิษณุโลก
                ภาคกลางและภาคตะวันออก 16 จังหวัด ประกอบด้วย อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ปทุมธานี นครนายก สระแก้ว จันทบุรี ระยอง และชลบุรี
                ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 จังหวัด ประกอบด้วย เลย อุดรธานี หนองคาย สกลนคร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวัชรา ธิตินันทน์ และนายชูศักดิ์ ปัญญามูล

    โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายเยาวชนสถาบันพระปกเกล้า    
                สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง เล็งเห็นว่าการพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้กับเยาวชนควรพัฒนาให้ตรงกับศักยภาพของเยาวชน และนอกจากเยาวชนแล้วบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเยาวชน ในองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ยังเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายเยาวชนได้ ดังนั้นสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชนและเครือข่ายเยาวชน โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเยาวชนซึ่งสำนักฯ คาดหวังที่จะสร้างบุคคลากรกลุ่มนี้ให้เป็นผู้แทนสถาบันพระปกเกล้าในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเมืองภาคพลเมือง ผ่านโครงการฝึกอบรมวิทยากรเผยแพร่ความรู้การเมืองภาคพลเมืองสู่เยาวชน และอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มเยาวชนที่ยังไม่มีศักยภาพซึ่งสำนักฯ จะให้ความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเมืองภาคพลเมือง แก่เยาวชนกลุ่มนี้ เพื่ออนาคตจักได้พัฒนาเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานและช่วยพัฒนาเยาวชนอื่นต่อไป ผ่านโครงการพัฒนาผู้นำเยาวชน โดยได้ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายเยาวชนสถาบันพระปกเกล้า
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวน้ำผึ้ง จิ๋วปัญญา
 
 โครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen)
                โครงการสร้างสำนึกพลเมือง เป็นโครงการที่จะสร้างเยาวชนให้เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ กระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะและผู้เกี่ยวข้อง กฎหมาย ฉันทามติและเสียงข้างมาก ซึ่งจะช่วยสร้างการเรียนรู้ความเป็นพลเมือง สร้างจิตสำนึกสาธารณะ และส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมในท้องถิ่นอย่างบูรณาการ โดยฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาเป็นวิทยากรที่สามารถนำเอากระบวนการขั้นตอนการเรียนรู้ของโครงการ 6 ขั้นตอน ให้มาถ่ายทอดให้แก่นักเรียน โดยนักเรียนหรือเยาวชนที่เข้าร่วมในโครงการนี้จะได้รับความรู้ (Knowledge) เพิ่มพูนทักษะ (Skills) และเป็นการส่งเสริมเจตคติต่อประชาธิปไตย (Disposition) ตลอดจนช่วยสร้างสำนึกในการเป็นพลเมืองให้แก่นักเรียน โดยผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชุมชนด้วยการกำหนดนโยบายสาธารณะ ภายใต้การกำกับดูแลของครูที่ผ่านการฝึกอบรมในโครงการสร้างสำนึกพลเมือง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจินห์จุฑา ลิ้มสวัสดิ์

    โครงการรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยที่พึงปรารถนา
                เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา โรงเรียนต่างๆ และประชาชนในต่างหวัดมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยการดำเนินงานได้จัดให้มีสื่อโสตทัศน์ที่น่าสนใจประจำรถได้แก่ เกมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับประชาธิปไตย และหน้าที่พลเมือง การฉาย วีดิทัศน์ความรู้ประชาธิปไตย เอกสารเผยแพร่ความรู้ ซีดี และ วีซีดี จัดกิจกรรมให้ความรู้โดยวิทยากร จากสถาบัน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจินห์จุฑา ลิ้มสวัสดิ์

    โครงการโรงเรียนพลเมือง
                เป็นการส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย นโยบายสาธารณะและแนวทางเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายสาธารณะ รวมทั้งความเป็นพลเมืองและกระบวนการสร้างสำนึกพลเมือง ให้กับประชาชนและชุมชนในพื้นที่ต่างจังหวัด ผ่านการสอน การอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการปฏิบัติจริงในพื้นที่ตามความต้องการของผู้เรียนโดยใช้ตำบลเป็นพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งปัจจุบัน มีโรงเรียนพลเมืองทั้งสิ้น 11 แห่ง ในจังหวัด ศรีษะเกษ ลพบุรี กาฬสินธุ์ ระนอง สุโขทัย และอุทัยธานี
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประยูร โพธิ์ไชยรัตน์

    โครงการเยาวชนไทยหัวใจพลเมือง
                เป็นโครงการจัดการศึกษาอบรมแบบมีส่วนร่วมซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นิสิต และนักศึกษาในสถาบันการศึกษาทั้งที่สังกัดหน่วยงานของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้พื้นฐานด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความรู้ด้านการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ รวมถึงการลงพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ แบบพักแรม 4 วัน 3 คืน และผู้ผ่านการอบรมได้รับสิทธิ์ในการนำเสนอกิจกรรม หรือ โครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้าเพื่อจัดกิจกรรมในพื้นที่ของตนเองต่อไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอรอุมา ภูมิบูรณ์

บุคลากรสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

 1. นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ (ผู้อำนวยการ)
 2. นางสาวศรัณยุ หมั้นทรัพย์ (นักวิชาการ)
 3. นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน (นักวิชาการ)
 4. นายชูศักดิ์ ปัญญามูล (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการชำนาญการ)
 5. นายวัชรา ธิตินันทน์ (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 6. นางสาวน้ำผึ้ง จิ๋วปัญญา(พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการชำนาญการ)
 7. นางสาวอรอุมา ภูมิบูรณ์ (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 8. นายอาทิตย์ ฉัตรมงคลวงศ์ (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 9. นางสาวจันจิรา วัฒนพงษ์ (พนักงานบริหารงานทั่วไป) 
 10. นายสุพจน์ พากเพียร (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 11. นางสาวสุภารัตน์ พรมสวัสดิ์ (เจ้าหน้าที่โครงการ)

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 02-141-9530
โทรสาร 02-143-8172