เกี่ยวกับสถาบัน

เมนูย่อย

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

       มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร วุฒิบัตร   จัดสัมมนาเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ด้านประชาธิปไตย ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย (ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จำนวน ๔๙ ศูนย์) รวมไปถึงการศึกษาอบรม และฝึกอบรมในโครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) และงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

บุคลากรสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

 1. นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ (ผู้อำนวยการ)
 2. ผศ.ทศพล สมพงษ์ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)
 3. นางสาวศรัณยุ หมั้นทรัพย์ (นักวิชาการ)
 4. นายชูศักดิ์ ปัญญามูล (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 5. นางสาวน้ำผึ้ง จิ๋วปัญญา (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 6. นายวัชรา ธิตินันทน์ (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 7. นางสาวอรอุมา ภูมิบูรณ์ (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 8. นายอาทิตย์ ฉัตรมงคลวงศ์ (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 9. นางสาวจันจิรา วัฒนพงษ์ (พ.บริหารงานทั่วไป)
 10. นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน (นักวิชาการ)
 11. นายสุพจน์ พากเพียร (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 12. นางสาวสุนิสา ลัดดาอาชชวะ (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 13. นางสาวรุ่งนภา รุ่งรอด (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 14. นายสมเกียรติ นากระโทก (นักวิชาการ)
 15. นายณพจักร สนธิเณร (นักวิชาการ)
 16. นายนวกานต์ แท่งทอง (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 17. นางสาวสุภารัตน์ พรมสวัสดิ์ (เจ้าหน้าที่โครงการ)

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 02-141-9530
โทรสาร 02-143-8172