เกี่ยวกับสถาบัน

เมนูย่อย

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

สำนักสันติวธีและธรรมาภิบาล

             มีหน้าที่และรับผิดชอบงานจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร และวุฒิบัตร จัดการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา บรรยายทางวิชาการ ศึกษาวิเคราะห์วิจัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสันติวิธี การจัดการความขัดแย้งและธรรมาภิบาล การให้บริการและคำปรึกษาด้านสันติวิธี รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายพัฒนาประชาธิปไตย สันติวิธี การจัดการความขัดแย้งและธรรมาภิบาลและรับผิดชอบงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

ผู้อำนวยการและบุคลากรของสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 

 1. พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ (ผู้อำนวยการ) 
 2. นางสาวอภิญญา ดิสสะมาน (นักวิชาการผู้ชำนาญการ)
 3. นายชลัท ประเทืองรัตนา (นักวิชาการผู้ชำนาญการ)
 4. นางสาวประภาพร วัฒนพงศ์ (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 5. นางสาวศุภมาส วิริยะสกุลพันธุ์ (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 6. นางสาวธิดารัตน์ เกษีสม (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 7. นางสาวพัชรา เสริมตระกูล (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 8. นางสาวนันทวรรณ ประจวบ (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 9. นายสฤษฎ์ กรวยทอง (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 10. นางสาวสุนิศา ชุดทอง (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 11. นายนุรดิน แวนะไล (พ.บริหารงานทั่วไป)

 

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 02-141-9533-43
โทรสาร 02-143-8173