เกี่ยวกับสถาบัน

เมนูย่อย

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

สำนักสันติวธีและธรรมาภิบาล

             มีหน้าที่และรับผิดชอบงานจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร และวุฒิบัตร จัดการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา บรรยายทางวิชาการ ศึกษาวิเคราะห์วิจัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสันติวิธี การจัดการความขัดแย้งและธรรมาภิบาล การให้บริการและคำปรึกษาด้านสันติวิธี รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายพัฒนาประชาธิปไตย สันติวิธี การจัดการความขัดแย้งและธรรมาภิบาลและรับผิดชอบงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

ผู้อำนวยการและบุคลากรของสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 

  1. พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ (ผู้อำนวยการ) 
  2. นางสาวอภิญญา ดิสสะมาน (นักวิชาการผู้ชำนาญการ)
  3. นายชลัท ประเทืองรัตนา (นักวิชาการผู้ชำนาญการ)
  4. นางสาวประภาพร วัฒนพงศ์ (นักบริหารโครงการชำนาญการ)
  5. นางสาวศุภมาส วิริยะสกุลพันธุ์ (นักฝึกอบรมชำนาญการ)
  6. นางสาวธิดารัตน์ เกษีสม (นักฝึกอบรมชำนาญการ)
  7. นางสาวพัชรา เสริมตระกูล (พนักงานบริหารงานทั่วไป )
  8. นางสาวนันทวรรณ ประจวบ (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
  9. นายสฤษฎ์ กรวยทอง (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
  10. นางสาวสุนิศา ชุดทอง (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)

 

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 02-141-9533-43
โทรสาร 02-143-8173