เกี่ยวกับสถาบัน

เมนูย่อย

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

สำนักสันติวธีและธรรมาภิบาล

ความเป็นมา

               สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลเป็นหน่วยงานหนึ่งในสถาบันพระปกเกล้าโดยมีการพัฒนามาจาก โครงการสันติวิธีเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ต่อมาในปี พ.ศ.2544 ได้มีการยกระดับจากโครงการฯ ขึ้นเป็นศูนย์สันติวิธีเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย และในปี 2545 ได้มีการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาล ตามมติของคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารงานบุคคลของสถาบันพระปกเกล้า เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่และภารกิจที่ดำเนินการในปี 2549 สภาสถาบันพระปกเกล้ามีมติให้ยกฐานะศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาล เป็นสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของสถาบันพระปกเกล้า โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีมากขึ้นตลอดศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาลมีบทบาท ภาระหน้าที่มากขึ้น จึงเห็นควรยกฐานนะขึ้นเป็นสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความจำเป็นในปัจจุบันและอนาคต

              สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาวิจัย จัดการศึกษา อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตรและวุฒิบัตร จัดประชุมสัมมนา บรรยายทางวิชาการ ศึกษาวิเคราะห์วิจัย การให้บริการและคำปรึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายพัฒนาประชาธิปไตยทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างสันติสุขสถาพร ตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันพระปกเกล้า

พันธกิจ

            สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล ทำหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดการศึกษาวิจัย จัดประชุม อบรม-สัมมนา และการเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารในด้านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ทั้งในระดับ ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาติ นอกจากนี้ยังสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างสันติสุขสถาพร

วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์

           สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล มุ่งมั่นที่จะเป็นหน่วยงานองค์ความรู้ เป็นที่ปรึกษาด้านความสมานฉันท์สันติวีธีและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างเป็นเลิศ และเป็นแกนหลักในการส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมแบบมีส่วนร่วมในการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี ในฐานะพลเมืองโดยร่วมมือกับองค์กรเครือข่าย

กลยุทธ์

1. เพื่อศึกษาวิจัย รวบรวมองค์ความรู้ ตำรา แปลหนังสือ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และธรรมาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการป้องกันและแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
2. เพื่อจัดหลักสูตรอบรมด้านการป้องกัน จัดการ และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วย สันติวิธีในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านนโยบายสาธารณะ ด้านเด็กและเยาวชน
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนารูปแบบ และกระบวนการจัดการและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อระบอบประชาธิปไตยแบบ มีส่วนร่วม อันจะนำไปสู่สังคมที่มีความสันติสุข

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อศึกษาวิจัย รวบรวมองค์ความรู้ ตำรา แปลหนังสือ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และธรรมาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการป้องกันและแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
2.  เพื่อจัดหลักสูตรอบรมด้านการป้องกัน จัดการ และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านนโยบายสาธารณะ ด้านเด็กและเยาวชน
3.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนารูปแบบ และกระบวนการจัดการและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม อันจะนำไปสู่สังคมที่มีความสันติสุข

ภารกิจหลัก

1.  ประมวลความรู้ โดยการส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิจัยองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
2.  จัดหลักสูตรอบรมด้านการจัดการและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี จำนวน 4 หลักสูตร คือ

2.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข
2.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งด้าน นโยบายสาธารณะโดยสันติวิธี
2.3  หลักสูตรประกาศนียบัตรนักเจรจาไกล่เกลี่ย
2.4  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยากรการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี

3.  ส่งเสริมให้มีการนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงโดยการใช้สันติวิธีและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
4.  ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับบุคคล องค์กร และพื้นที่
5.  ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถ (Capacity building) ของบุคลากรขององค์กรต่าง ๆ
6.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงานและข้อมูลที่เป็นประโยชน์

กิจกรรมอื่น ๆ ตามภารกิจหลัก

1.  กิจกรรมด้านการศึกษาและวิจัย (Research) และจัดอบรม

1.1  การศึกษาและบัญญัติศัพท์ด้านสันติวิธี เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
1.2  กรณีความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น โครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง โครงการขนาดใหญ่ของรัฐที่มี ผลกระทบต่อประชาชน เช่น โครงการโรงไฟฟ้าบ่อนอก-หินกรูด โครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย ทั้งนี้เพื่อนำมาเป็นบทเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในอนาคต
1.3  การแปลหนังสือ/ ตำราภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสันติวิธีเพื่อใช้เผยแพร่ เช่น คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน คู่มือการเพิ่มพลังความสามารถ กระบวนการจัดการข้อพาท ความรู้เบื้องต้นกระบวนการแก้ปัญหาข้อพิพาทที่เหมาะสม เอาชนะคำว่า “ไม่” ใช่เรื่องยาก การแก้ปัญหาความขัดแย้งและการขอโทษ เป็นต้น

2.  กิจกรรมด้านการพัฒนาเครือข่าย (Network)

2.1  การสร้างเครือข่ายระดับพื้นที่และในระดับชาติ ด้วยการจัดประชุมเครือข่ายเป็นประจำทุกๆ 2 เดือน
2.2  การสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ เช่น Croft Institute Mississippi, USAEP, UNDP, The Asia Foundation, International Peace Foundation, Canadian International Development Agency (CIDA), The Embassy of the United States, and World Resource Institute, United Nation University, University of Hawaii at Monoa, University of Missouri, International Network to Conflict Resolution Education and Peace Education (INCREPE) and Royal Roads University, Asia Foundation
2.3  การจัดประชุมประจำปี (การประชุมใหญ่) ประมาณเดือนสิงหาคมของทุกปี

3.  กิจกรรมด้านการพัฒนาความสามารถ (Capacity Building)

3.1  การจัดการประชุมสัมมนาและอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้ง เช่น บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา การเคหะแห่งชาติ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นต้น

3.2  การจัดหลักสูตรการฝึกอบรมระยะยาวให้แก่หน่วยงาน และผู้สนใจ
           1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข
           2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความ ขัดแย้งด้านนโยบาย           สาธารณะโดยสันติวิธี
           3.  หลักสูตรประกาศนียบัตรนักเจรจาไกล่เกลี่ย
           4.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยากรการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี

4.  กิจกรรมด้านการเผยแพร่ Public relations

4.1  KPI The Office of Peace and Governance website (www.kpi.ac.th)
4.2  หนังสือเผยแพร่ เช่น รายงานปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้:บทวิเคราะห์และแนวทางการแก้ปัญหาเชิงรุกที่ยั่งยืนด้วยสันติวิธี ศัพท์บัญญัติเกี่ยวกับการแก้ปัญหาและความขัดแย้ง คู่มือการเจรจาไกลเกลี่ยในสถานศึกษา ส่วนหนังสือจำหน่าย เช่น ความขัดแย้ง หลักการและเครื่องมือแก้ปัญหา การแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษา ความเข้าใจเกี่ยวกับสันติวิธีและธรรมชาติของความขัดแย้งในสังคมไทย ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาคุณสมบัติส่วนบุคคลสำหรับการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี การจัดการความขัดแย้งและการ “ขอโทษ” ความรู้เบื้องต้นกระบวนแก้ปัญหาข้อพิพาทที่เหมาะสม เป็นต้น
4.3  ใบความรู้ด้านการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

ผู้อำนวยการและบุคลากรของสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 

 1. พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ (ผู้อำนวยการ) 
 2. นายชลัท ประเทืองรัตนา (นักวิชาการชำนาญการ) 
 3. นางสาวอภิญญา ดิสสะมาน (นักวิชาการ) 
 4. นางสาวศุภมาส วิริยะสกุลพันธุ์ (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการชำนาญการ) 
 5. นางสาวธิดารัตน์ เกษีสม (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ) 
 6. นางสาวพัชรา เสริมตระกูล (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ)  
 7. นางสาวประภาพร วัฒนพงศ์ (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการชำนาญการ) 
 8. นางสาวนันทวรรณ ประจวบ (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ) 
 9. นางสาวนิภาพรรณ แก้วทอง (ลูกจ้างโครงการ) 
 10. นายสฤษฎ์ กรวยทอง (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 11. นางสาวสุนิศา ชุดทอง(พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)

 

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 02-141-9533-43
โทรสาร 02-143-8173