เกี่ยวกับสถาบัน

เมนูย่อย

สำนักวิจัยและพัฒนา

สำนักวิจัยและพัฒนา

         มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมสนับสนุนและให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัย จัดระบบการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ นำเสนอและเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัย รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย และรับผิดชอบงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

 ผู้อำนวยการและบุคลากร สำนักวิจัยและพัฒนา

 1. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (ผู้อำนวยการ)
 2. นายสมบัติ หวังเกษม (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 3. นายวิศิษฎ ชัชวาลทิพากร (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 4. นางสาวทวิติยา สินธุพงศ์ (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 5. นางสาวปัทมา สูบกำปัง (นักวิชาการผู้ชำนาญการ)
 6. นายสติธร ธนานิธิโชติ (นักวิชาการผู้ชำนาญการ)
 7. นางสาวปิยะนาถ แท่งทอง (พ.บริหารงานทั่วไป)
 8. นางสาววลัยพร ล้ออัศจรรย์ (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 9. นางสาวรัชวดี แสงมหะหมัด (นักวิชาการ)
 10. นางสาวนิตยา โพธิ์นอก (นักวิชาการ)
 11. นางสาวดวงจันทร์ ศิริรักษ์โสภณ (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 12. นายเลิศพร อุดมพงษ์ (นักวิชาการ)
 13. นางสาวนุชประภา โมกข์ศาสตร์ (นักวิชาการ)
 14. นางดนยา พลไพรสรรพ์ (พ.บริหารงานทั่วไป)                                       

ติดต่อ สำนักวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ 02-141-9596
โทรสาร 02-143-8177