เกี่ยวกับสถาบัน

เมนูย่อย

สำนักวิจัยและพัฒนา

สำนักวิจัยและพัฒนา

         มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมสนับสนุนและให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัย จัดระบบการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ นำเสนอและเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัย รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย และรับผิดชอบงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

 ผู้อำนวยการและบุคลากร สำนักวิจัยและพัฒนา

 1. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (ผู้อำนวยการ)
 2. นายวิศิษฎ ชัชวาลทิพากร (นักบริหารโครงการชำนาญการ)
 3. นางสาวทวิติยา สินธุพงศ์ (นักบริหารโครงการชำนาญการ)
 4. นางสาวปัทมา สูบกำปัง (นักวิชาการผู้ชำนาญการ)
 5. นางสาวปิยะนาถ แท่งทอง (พ.บริหารงานทั่วไป)
 6. นางสาววลัยพร ล้ออัศจรรย์ (นักบริหารโครงการชำนาญการ)
 7. นางสาวรัชวดี แสงมหะหมัด (นักวิชาการผู้ชำนาญการ)
 8. นางสาวนิตยา โพธิ์นอก (นักวิชาการผู้ชำนาญการ)
 9. นางสาวดวงจันทร์ ศิริรักษ์โสภณ (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 10. นางสาววริศรา อัมพรศิริธรรม (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 11. นายเลิศพร อุดมพงษ์ (นักวิชาการผู้ชำนาญการ)
 12. นางสาวนุชประภา โมกข์ศาสตร์ (นักวิชาการ)
 13. นางดนยา พลไพรสรรพ์ (พ.บริหารงานทั่วไป)    
 14. นางสาวมนัสนันท์ เอกฉัตร (นักวิชาการ)                                   

ติดต่อ สำนักวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ 02-141-9596
โทรสาร 02-143-8177