เกี่ยวกับสถาบัน

เมนูย่อย

สำนักวิจัยและพัฒนา

สำนักวิจัยและพัฒนา

           มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการผลิตผลงานวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ และภายใน 10 ปี เราจะก้าวไปสู่ระดับภูมิภาค เมื่อพูดถึงงานวิจัยด้านการเมืองการปกครอง ทุกคนจะนึกถึงสถาบันพระปกเกล้า

ภารกิจ

 1. ภารกิจด้านการศึกษาวิจัยและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
 2. ภารกิจด้านการส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา
 3. ภารกิจด้านการบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้และผลงานวิจัยและวิชาการทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
 4. ภารกิจด้านการส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศและระหว่างประเทศ
 5. ภารกิจด้านประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ด้านนโยบายเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
 2. เพื่อส่งเสริมและให้บริการวิชาการทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแก่สมาชิกรัฐสภาและประชาชนทั่วไป
 3. เพื่อเป็นศูนย์รวมสร้างองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลสถาบันการเมือง การมีส่วนร่วม และสันติวิธี
 4. เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยและเผยแพร่งานวิจัย

หัวข้อหลักในการทำวิจัย   

 1. รัฐธรรมนูญและการปฏิรูปกฎหมาย
 2. การเมืองการปกครอง
 3. การส่งเสริมประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล
 4. การมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาสังคม และการเมืองภาคพลเมือง
 5. การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี
 6. การกระจายอำนาจการบริหารส่วนท้องถิ่น
 7. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
 8. การวิจัยทางนโยบายและการวิจัยเพื่อสังคม

หัวข้อหลักในการทำวิจัย

 1. ชุดโครงการวิจัยเรื่องการติดตามและประเมินผลบังคับใช้รัฐธรรมนูญ
 2. ชุดโครงการดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
 3. ชุดโครงการตัวชี้วัดธรรมาภิบาล
 4. ชุดโครงการนักการเมืองถิ่น
 5. ชุดโครงการวัดระดับการให้บริการสาธารณะ
 6. ชุดโครงการวิจัยรัฐสภาเปรียบเทียบ
 7. ชุดโครงการศึกษาเพื่อปฏิรูปกฎหมายไทย
 8. ชุดโครงการสำรวจข้อมูลเชิงสถิติ
 9. ชุดโครงการองค์กรอิสระ
 10. ชุดโครงการเกี่ยวกับสมาชิกรัฐสภาและการเลือกตั้ง
 11. ชุดโครงการประชาธิปไตย
 12. ชุดโครงการการมีส่วนร่วม
 13. ชุดโครงการจัดทำร่างกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
 14. โครงการด้านการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบประชาเสวนาหาทางออก (Deliberative Democracy) อาทิ การเสริมสร้างพลังทางกฎหมาย, การเสริมสร้างทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

ผู้อำนวยการและบุคลากร สำนักวิจัยและพัฒนา

 1. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (ผู้อำนวยการ)
 2. นางสาวปัทมา สูบกำบัง (นักวิชาการชำนาญการ)
 3. นางสาวนิตยา โพธิ์นอก (นักวิชาการผู้ชำนาญการ)
 4. ดร.สติธร ธนานิธิโชติ (นักวิชาการผู้ชำนาญการ)
 5. นางสาวรัชวดี แสงมหะหมัด (นักวิชาการ)
 6. ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ (นักวิชาการผู้ชำนาญ)
 7. นางสาวทวิติยา สินธุพงศ์ (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการชำนาญการ)
 8. นางสาววลัยพร ล้ออัศจรรย์ (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการชำนาญการ)
 9. นายวิศิษฎ ชัชวาลทิพากร (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 10. นางสาวณัฏฐกาญจน์ ศุกลรัตนเมธี (นักวิชาการ)
 11. นางสาวดวงจันทร์ ศิริรักษ์โสภณ (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ)  
 12. นายสมบัติ หวังเกษม (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการชำนาญการ)  
 13. นางสาวปิยะนาถ แท่งทอง (พนักงานบริหารทั่วไป) 

                                         

ติดต่อ สำนักวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ 02-141-9596
โทรสาร 02-143-8177