เกี่ยวกับสถาบัน

เมนูย่อย

สำนักงานเลขาธิการ

สำนักงานเลขาธิการ

          มีหน้าที่และรับผิดชอบงานด้านการเงิน การบัญชี งานงบประมาณ พัสดุ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน งานสาธารณูปโภค งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม งานยานพาหนะ งานธุรการส่วนกลาง งานส่งเอกสาร งานพัสดุและไปรษณีย์ งานประสานงานองค์กรอิสระ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานกฎหมาย นิติกรและธรรมาภิบาล นิติกรรมและสัญญา งานระบบบริหารคุณภาพ งานศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบงาน งานประสานงานทั่วไป และรับผิดชอบงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

ผู้อำนวยการและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการ 

 1. นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล (ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ)
 2. นางชลิตา เทียนกัณฑ์เทศน์ (พ.การเงินและงบประมาณ)
 3. นายฉัตรชัย วิยานนท์ (พ.พัสดุ)
 4. นายปองพล อย่างกลั่น (เจ้าหน้าที่พัสดุ)
 5. นายวิทยา อินทร (เจ้าหน้าที่ขับรถ)
 6. นายประสิทธิ์ ประสารศรี (พ.พัสดุ)
 7. นางสาวประภาศรี ศรีไพร (พ.การเงินและงบประมาณ)
 8. นายอนิรุจ สว่างแสน (เจ้าหน้าที่ทั่วไป)
 9. นางพนารัตน์ คำพุฒ (พ.บริหารงานทั่วไป)
 10. นางระพีพรรณ ทิวสระแก้ว (พ.บรรณารักษ์และสารสนเทศ)
 11. นางลักขณา สุขชื่น (พ.การเงินและงบประมาณ)
 12. นายวีรัชโชติ เลี้ยงประเสริฐ (พ.บัญชี)
 13. นางสาวเฌนิศา เทพบุตร (พ.บัญชี)
 14. นายนาวิน หมายชัย (พ.บัญชี)
 15. นายศราวุธ มุขพานทอง (พ.การเงินและงบประมาณ)
 16. นางสาวบุญเรือน กรดงาม (พ.การเงินและงบประมาณ)
 17. นางสาวมณทกานต์ ประทุมเพชรทอง (พ.บัญชี)
 18. นางสาวอัญฌากร พิมพ์พลรัฐ (พ.บัญชี)
 19. นางสาวเมธาวี บุญครอง (พ.การเงินและงบประมาณ)
 20. นางสาวเบญจมาศ บุ้งรุ่ง (พ.บริหารงานทั่วไป)
 21. นายเอกพงษ์ กิตติวิทยารัตน์ (พ.บริหารงานทั่วไป)
 22. นายภูวดล บุตรดี (เจ้าหน้าที่ขับรถ)
 23. นายสุรชัย เนื่องนิยม (เจ้าหน้าที่ทั่วไป)
 24. นายพลกุลส์ แซ่ลิ้ม (เลขานุการ)
 25. นางสาวทิพาวรรณ รื่นบรรเทิง (พ.การเงินและงบประมาณ)
 26. นางสาวพัชรี แย้มโกสุม (พ.บริหารงานบุคคล)
 27. นางพัชรา รุ่งหิรัญวัฒน์ (พ.บริหารงานบุคคล)
 28. นางสาวทัศน์วรรณ ปัญญาอินทร์ (พ.บริหารงานทั่วไป)
 29. นายพงศ์พันธุ์ ฝอยทอง (พ.พัสดุ)
 30. นางชฎาพร เหล่าคะเณย์ (พ.บัญชี)
 31. นางสาวมณีรัตน์ ศิริโชติ (พ.วิเคราะห์นโยบายและแผน)
 32. นางสาวอรทัย อุ่นเรือน (พ.บัญชี)
 33. นางสาวจารุวรรณ์ นามวงษ์ (พ.พัสดุ)
 34. นางสาววิไลพร อิทธิประเสริฐ (พ.การเงินและงบประมาณ)
 35. นายธนภัทร โพธิ์ศรี (นิติกรและธรรมาภิบาลองค์กร)
 36. นางสาวสุภาภรณ์ มะโนธรรม (พ.การเงินและงบประมาณ)
 37. นายณัฐพล ฟักสกุล (นิติกรและธรรมาภิบาลองค์กร)
 38. นางสาวปัญจพร รัดเกล้า (พ.บริหารงานทั่วไป)
 39. นายบุญมี ยาวิไชย (เจ้าหน้าที่ขับรถ)
 40. นางปทุม สิงหะกุล (ลูกจ้างเหมา)
 41. นายปราโมทย์ ฮกเฮงเจริญ (เจ้าหน้าที่ขับรถ)
 42. นายสุรภณ บุญดา (เจ้าหน้าที่ขับรถ)

 

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 02-141-9640
โทรสาร 02-143-8181