เกี่ยวกับสถาบัน

เมนูย่อย

สำนักงานเลขาธิการ

สำนักงานเลขาธิการ

          มีหน้าที่และรับผิดชอบงานด้านการเงิน การบัญชี งานงบประมาณ พัสดุ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน งานสาธารณูปโภค งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม งานยานพาหนะ งานธุรการส่วนกลาง งานส่งเอกสาร งานพัสดุและไปรษณีย์ งานประสานงานองค์กรอิสระ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานกฎหมาย นิติกรและธรรมาภิบาล นิติกรรมและสัญญา งานระบบบริหารคุณภาพ งานศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบงาน งานประสานงานทั่วไป และรับผิดชอบงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

ผู้อำนวยการและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการ 

 1. นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล (ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ)
 2. นางชลิตา เทียนกัณฑ์เทศน์ (พ.การเงินและงบประมาณ)
 3. นายฉัตรชัย วิยานนท์ (พนักงานพัสดุชำนาญการ)
 4. นายปองพล อย่างกลั่น (เจ้าหน้าที่พัสดุ)
 5. นายวิทยา อินทร (เจ้าหน้าที่ขับรถ)
 6. นายประสิทธิ์ ประสารศรี (พ.พัสดุ)
 7. นางสาวประภาศรี ศรีไพร (พ.การเงินและงบประมาณ)
 8. นางสาวสุภาภรณ์ มะโนธรรม (พ.การเงินและงบประมาณ)
 9. นางสาววิไลพร อิทธิประเสริฐ (พ.การเงินและงบประมาณ)
 10. นายอนิรุจ สว่างแสน (เจ้าหน้าที่ทั่วไป)
 11. นางพนารัตน์ คำพุฒ (พ.บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)
 12. นางระพีพรรณ ทิวสระแก้ว (พ.บรรณารักษ์และสารสนเทศ)
 13. นางลักขณา สุขชื่น (พ.การเงินและงบประมาณชำนาญการ)
 14. นายวีรัชโชติ เลี้ยงประเสริฐ (พนักงานบัญชีชำนาญการ)
 15. นางสาวเฌนิศา เทพบุตร (พ.บัญชี)
 16. นางสาวอรทัย อุ่นเรือน (พ.บัญชี)
 17. นางชฎาพร เหล่าคะเณย์ (พ.บัญชี)
 18. นายนาวิน หมายชัย (พ.บัญชี)
 19. นายศราวุธ มุขพานทอง (พ.การเงินและงบประมาณ)
 20. นางสาวบุญเรือน กรดงาม (พ.การเงินและงบประมาณชำนาญการ)
 21. นางสาวมณทกานต์ ประทุมเพชรทอง (พ.บัญชี)
 22. นางสาวอัญฌากร พิมพ์พลรัฐ (พนักงานบัญชีชำนาญการ)
 23. นางสาวเมธาวี บุญครอง (พ.การเงินและงบประมาณ)
 24. นางสาวเบญจมาศ บุ้งรุ่ง (พ.บริหารงานทั่วไป)
 25. นายเอกพงษ์ กิตติวิทยารัตน์ (พ.บริหารงานทั่วไป)
 26. นายภูวดล บุตรดี (เจ้าหน้าที่ขับรถ)
 27. นายสุรชัย เนื่องนิยม (เจ้าหน้าที่ทั่วไป)
 28. นายพลกุลส์ แซ่ลิ้ม (เลขานุการ)
 29. นายสิริวัฒน์ ทองคำ (เลขานุการ)  
 30. นางสาวทิพาวรรณ รื่นบรรเทิง (พ.การเงินและงบประมาณ)
 31. นางสาวพัชรี แย้มโกสุม (พ.บริหารงานบุคคล)
 32. นายอัษฎา พรสกุลคริสต์ (พ.บริหารงานบุคคล)
 33. นายพงศ์พันธุ์ ฝอยทอง (พ.พัสดุ)
 34. นางสาวจารุวรรณ นามวงษ์ (พ.พัสดุ)
 35. นางสาวมณีรัตน์ ศิริโชติ (พ.วิเคราะห์นโยบายและแผน)
 36. นายธนภัทร โพธิ์ศรี (นิติกรและธรรมาภิบาลองค์กร)
 37. นายณัฐพล ฟักสกุล (นิติกรและธรรมาภิบาลองค์กร)
 38. นางปทุม สิงหะกุล (ลูกจ้างเหมา)
 39. นายปราโมทย์ ฮกเฮงเจริญ (เจ้าหน้าที่ขับรถ)
 40. นายสุรภณ บุญดา (เจ้าหน้าที่ขับรถ)
 41. นางสาวนลินทิพย์ นิติพรธรรม (ลูกจ้าง)

 

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 02-141-9640
โทรสาร 02-143-8181