เกี่ยวกับสถาบัน

เมนูย่อย

สำนักงานเลขาธิการ

สำนักงานเลขาธิการ

วิสัยทัศน์

                สำนักงานเลขาธิการมุ่งมั่นในการสนับสนุนการให้บริการของสถาบันด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และทันสมัย ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของสถาบัน ให้มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงานทั่วไป

ภารกิจ

               ให้การสนับสนุนงานบริการและพัฒนาบุคลากร

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย โปร่งใส รวดเร็ว โดยสนองความต้องการของผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกสถาบันภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่และต้องตรวจสอบได้ เพื่อเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างขององค์กรเอกชนต่อไป
2.  เพื่อให้มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีจริยธรรม และมีการพัฒนาบุคคลอย่างต่อเนื่องตลอดจน3. 3.  เพียงพอต่อการดำเนินงานและจัดหาสิ่งสนับสนุน และอำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน

ผลงานที่ผ่านมา

          ส่วนมากเป็นงานที่ให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆเช่นการบริการด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ กฎหมาย การพัฒนาบุคลากร งบประมาณ บริหารงานและประสานงานทั่วไป จัดการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ บริการด้านโสตทัศนศึกษา ออกแบบ งานบันทึกข้อมูล งานประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ รับโทรศัพท์ บริการจัดส่งเอกสาร บริการอำนวยความสะดวกด้านยานพาหนะและขนส่ง บริการด้านงานสารบรรณ และบริการอาหารเครื่องดื่มตลอดจนดูแลอำนวยความสะดวกทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

กิจกรรมหรือผลงานที่จะมีขึ้น

        สนับสนุนและให้บริการงานต่างๆตลอดจนพัฒนาบุคลากร และหน่วยงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

การจัดส่วนงาน

       งานบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุ บริหารงานบุคคล กฎหมาย ประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ บริหารงานทั่วไปและงานบรรณาสารต่างๆ ได้แก่ โสตทัศนศิลป์,สารบรรณ,รับ-ส่งเอกสาร,รับโทรศัพท์,รถส่วนกลาง

การเงิน

       1.  ควบคุมการรับ-จ่ายเงิน ของสถาบันทั้งหมด
       2.  ควบคุมการใช้เงินตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจัดทำงบประมาณการเงินของสถาบัน

การบัญชี

1.  จัดทำงานการเงินของสถาบัน
2.  จัดทำใบสำคัญจ่าย
3.  จัดทำใบรายการงบประมาณคงเหลือ

พัสดุ

1.  ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ ของสำนัก
2.  จัดซื้อจัดจ้างตามระบบงานพัสดุของสถาบัน

บุคคล

1.  สรรหาบุคคลตามอัตรากำลัง
2.  พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในสถาบัน

งานบริหารทั่วไป
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ดูแลรับผิดชอบการประชุม

บุคคล

1.  สรรหาบุคคลตามอัตรากำลัง
2.  พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในสถาบัน

งานบริหารทั่วไป

1.  ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
2.  ดูแลรับผิดชอบการประชุม

งานกฎหมาย

       1.  ออกประกาศ คำสั่ง ระเบียบ
       2.  ออกประมวลจริยธรรมของพนักงาน สถาบันพระปกเกล้า

รับโทรศัพท์และประสานงานทั่วไป
        รับโทรศัพท์จากภายนอกและประสานงานกับหน่วยงานภานใน รวมทั้งกระจายข่าวสารภายในให้กับหน่วยงานภายนอก

งานส่งเอกสาร
       ให้บริการกับหน่วยงานภายในต่างๆที่ต้องการส่งเอกสารให้กับหน่วยงานภายนอก
รถส่วนกลาง
       อำนวยความสะดวกกับหน่วยงานภายในที่ต้องไปติดต่อกับหน่วยงานภายนอก
งานสารบรรณ

1.  รับ-ส่งเอกสาร จากหน่วยงานภายนอกให้กับหน่วยงานภายใน
2.  ออกแบบสารบรรณหนังสือรับ-ส่งของสถาบัน

ผู้อำนวยการและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการ 

 1. นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล (ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ)
 2. นางลักขณา สุขชื่น (พนักงานการเงินและงบประมาณชำนาญการ)
 3. นางชลิตา เทียนกัณฑ์เทศน์ (พนักงานการเงินและงบประมาณ)
 4. นางสาวเฌนิศา เทพบุตร (พนักงานบัญชี)
 5. นายนาวิน หมายชัย (พนักงานการเงินและงบประมาณ)
 6. นางสาวเมธาวี บุญครอง (พนักงานการเงินและงบประมาณ)
 7. นายวีระโชติ เลี้ยงประเสริฐ (พนักงานบัญชีชำนาญการ)
 8. นางสาวบุญเรือน กรดงาม (พนักงานการเงินและงบประมาณชำนาญการ)
 9. นางสาวมณทกานต์ ประทุมเพชรทอง (พนักงานบัญชี)
 10. นางสาวอัญฌากร พิมพ์พลรัฐ (พนักงานบัญชี) 
 11. นายฉัตรชัย วิยานนท์ (พนักงานพัสดุชำนาญการ)
 12. นางระพีพรรณ ทิวสระแก้ว (พ.บรรณารักษ์และสารสนเทศชำนาญการ)
 13. นาวสาวเบญจมาศ บุ้งรุ่ง (พ.บริหารงานทั่วไป)
 14. นายศราวุธ มุขพานทอง (พนักงานการเงินและงบประมาณ) 
 15. นายเอกพงษ์ กิตติวิทยารัตน์ (พนักงานบริหารงานทั่วไป)
 16. นางสาวประภาศรี ศรีไพร (พนักงานการเงินและงบประมาณ)
 17. นายสุรชัย เนื่องนิยม (พนักงานบริหารงานทั่วไป)
 18. นายพลกุลส์ แซ่ลิ้ม (พนักงานบริหารงานทั่วไป)
 19. นางพนารัตน์ คำพุฒ (พนักงานบริหารงานทั่วไป)
 20. นางสาวเบญจมาศ บุ้งรุ่ง (พ.บริหารงานทั่วไป)
 21. นายปองพล อย่างกลั่น (เจ้าหน้าที่พัสดุ)
 22. นายอนิรุจ สว่างแสน (เจ้าหน้าที่ทั่วไป)
 23. นายประสิทธิ์ ประสารศรี (เจ้าหน้าที่พัสดุ)
 24. นายวิทยา อินทร (เจ้าหน้าที่ขับรถ)
 25. นายฉันท์ทัต แสงไชย (นิติกรและธรรมาภิบาลองค์กร)
 26. นางปทุม สิงหกุล (ลูกจ้างโครงการ)
 27. นายภูวดล บุตรดี (ลูกจ้างโครงการ)
 28. นายสุรภณ บุญดา (เจ้าหน้าที่ขับรถ )
 29. นายปราโมทย์ ฮกเฮงเจริญ (เจ้าหน้าที่ขับรถ )
 30. นางสาวทิพาวรรณ รื่นบรรเทิง (พนักงานการเงินและงบประมาณ)
 31. นางสาวพัชรี แย้มโกสุม (พ.บริหารงานบุคคล)
 32. นางสาวพัชรา รุ่งหิรัญวัฒน์ (พ.บริหารงานบุคคล)
 33. นางสาวทัศน์วรรณ ปัญญอินทร์ (พ.บริหารงานทั่วไป)
 34. นายพงศ์พันธุ์ ฝอยทอง (พ.บัญชี)

 

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 02-141-9640
โทรสาร 02-143-8181