หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

สารานุกรมการปกครองท้องถิ่น

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


สารานุกรมการปกครองท้องถิ่น

หัวเรื่อง : สารานุกรมการปกครองท้องถิ่น

หมวดที่ 1 แนวคิืดพื้นฐาน
ลำดับที่ 1 การกระจายอำนาจกับการจัดกปกครองตนเองในระดับท้องถิ่น
ลำดับที่ 2 รัฐกับการปกครองท้องถิ่น

หมวดที่ 2 โครงสร้างภายนอก
ลำดับที่ 1 รัฐธรรมนูญกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
ลำดับที่ 2 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ลำดับที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
ลำดับที่ 4 โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินกับการปกครองท้องถิ่น

หมวดที่ 3 พัฒนาการและรูปแบบการปกครองท้องถิ่นไทย
ลำดับที่ 1 ประวัติการปกครองท้องถิ้่นไทย
ลำดับที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำดับที่ 3 เทศบาล
ลำดับที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบล
ลำดับที่ 5 กรุงเทพมหานคร
ลำดับที่ 6 เมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นๆ

หมวดที่ 4 องค์ประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลำดับที่ 1 การจัดรูปแบบและโครงสร้างภายใน
ลำดับที่ 2 ภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลำดับที่ 3 การคลังท้องถิ่น
ลำดับที่ 4 การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ลำดับที่ 5 ความเป็นอิสระ การกำกับดูแล และการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดที่ 5 ประชาสังคมกับการปกครองท้องถิ่น
ลำดับที่ 1 องค์กรความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลำดับที่ 2 การเมืองและการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง