หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

สาระสำคัญ ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


สาระสำคัญ ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป

หัวเรื่อง : สาระสำคัญ ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป

สาระสำคัญ ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป
เอกสารประกอบการสัมมนาการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ

ผู้เขียน
ดร.ถวิลวดี บุรีกุล
นางสาวปัทมา สูบกำปัง
ดร.สติธร ธนานิธิโชติ
นางสาวจารุวรรณ กาบซ้อน
มีนาคม 2558

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง