สื่อความรู้

เมนูย่อย

สัมมนาเผยแพร่สาระของร่างรัฐธรรมนูญและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ

logo_kpi_web

สถาบันพระปกเกล้า

โครงการสัมมนาเผยแพร่สาระของร่างรัฐธรรมนูญ
และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนู

                        กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมีความมุ่งหวังให้กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้ได้ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง รวมทั้ง มีความต้องการเผยแพร่สาระของร่างรัฐธรรมนูญต่อประชาชนและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากทุกภาคส่วนต่อร่างรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการยกร่างแล้วเสร็จ จึงมีมติที่ประชุม เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กำหนดกรอบ แนวทางการทำงานของคณะกรรมาธิการฯ และได้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนขึ้น เพื่อดำเนินการตามเจตนารมณ์ดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ คณะอนุกรรมาธิการฯ จึงได้จัดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่สาระของ  ร่างรัฐธรรมนูญและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญตามภูมิภาคต่าง ๆ จำนวน ๔ ครั้ง โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจสาระของร่างรัฐธรรมนูญ และเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความสอดคล้องกับความต้องการ และเป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนพึงปรารถนาอย่างแท้จริง

ระยะเวลาในการดำเนินการ
เมษายน - กรกฎาคม 2558

กำหนดการ

schedule2

 สรุปผลการสัมมนา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณทวิติยา สินธุพงศ์
โทรศัพท์ : 02-141-9598
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

Share :