สื่อความรู้

เมนูย่อย

สัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ เลือกตั้งอย่างไรไม่ผิดกฎหมาย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานับเป็นกระบวนการสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 93 ระบุให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ เพื่อให้ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ ทั้งในส่วนของการออกกฎหมาย และการควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน  ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

Share :