ผลการสัมมนา

เมนูย่อย

สัมมนาวิชาการเรื่อง ประชาธิปกธรรมราชาสู่อาเซียนและโลกใหม่

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 นาฬิกา
ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารรำไพพรรณี
ดำเนินการจัดงานโดย : พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

Share :