ผลการสัมมนา

เมนูย่อย

สัมมนาการเมืองการปกครองไทย ประจำปี 2558 : พลเมืองและชุมชน พลังเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย

สัมมนา การเมืองการปกครองไทย 2558 (Thai Politics Forum 2015)
“พลเมืองและชุมชน พลังเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยไทย”
วันที่ 20 –21 สิงหาคม 2558 ณ ห้องวายุภักษ์ 5-6 (ชั้น 5) โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

           สถาบันพระปกเกล้าโดยสำนักวิจัยและพัฒนา ได้มีการจัดงานสัมมนาภายใต้ชื่อว่า “สัมมนาการเมืองการปกครองไทย 2558 พลเมืองและชุมชน พลังเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยไทย” โดยมุ่งหวังให้เป็นเวทีของการนำเสนอผลงานวิจัยของสถาบันพระปกเกล้าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง พร้อมทั้งให้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นเพื่อการสร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยในอนาคตให้มีประสิทธิภาพต่อไป

เอกสารประกอบการสัมมนา (.zip file)

Share :