สรุปการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558

เมนูย่อย

สรุปการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558

ชื่อเรื่อง การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558
Seventeenth Annual King Prajadhipok Institute (KPI) Congress 2015
โดย สถาบันพระปกเกล้า
           เอกสารสรุปการประชุมวิชาการฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงทางวิชาการ ซึ่งได้รวบรวมคำปาฐกถา คำอภิปรายของผู้ทรงคุณวุฒิ บทความวิชาการที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการ ตลอดจนบทสรุป การประชุมกลุ่มย่อยในประเด็นต่างๆ

Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง