หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

สภาร่างรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ ประสบการณ์ต่างประเทศและประเทศไทย

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


สภาร่างรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ ประสบการณ์ต่างประเทศและประเทศไทย

หัวเรื่อง : สภาร่างรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ ประสบการณ์ต่างประเทศและประเทศไทย

ชื่อเรื่อง - สภาร่างรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ : ประสบการณ์ต่างประเทศและประเทศไทย
ผู้แต่ง - ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ นางสาวชมพูนุช ตั้งถาวร
จำนวนหน้า - 211 หน้า
จัดพิมพ์โดย - สถาบันพระปกเกล้า
ราคา - 150 บาท
หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง