งานวิจัย

เมนูย่อย

สภาพแวดล้อมทางการเมืองและลักษณะทางจิต

วิทยานิพนธ์ระดับ - ปริญญาโท
ชื่อผู้รับทุน - นายพิทพิชัย หรรษอุดม
ปีงบประมาณ - 2550
ชื่อวิทยานิพนธ์ - สภาพแวดล้อมทางการเมืองและลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของหัวหน้าครัวเรือนในองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเชียงใหม่

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง