เกี่ยวกับสถาบัน

เมนูย่อย

ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

           ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่และรับผิดชอบในงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  งานคอมพิวเตอร์ งานโสตทัศนศึกษา งานห้องสมุด และงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

บุคลากรหน่วยงาน

 1. นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น (หัวหน้าศุนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)
 2. นางระพีพรรณ ทิวสระแก้ว (พ.บรรณารักษ์และสารสนเทศชำนาญการ)
 3. นายณัฏฐพล สอนสุภาพ (พ.โสตทัศนศึกษา)
 4. นายธราดล พันธ์พืช (พ.ระบบคอมพิวเตอร์)
 5. นางอภิรมย์ สุวรรณชาติ (นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 6. นางสาววันเพ็ญ หมอนทอง (พ.บรรณารักษ์และสารสนเทศ)
 7. นายเกรียงเดช วัฒนะกุมาร (พ.โสตทัศนศึกษา)
 8. นายสุขสันต์ สุภาพรหม (พ.ระบบคอมพิวเตอร์)
 9. นายไตรเก้า หาญมนตรี (พ.บรรณารักษ์และสารสนเทศ)
 10. นางสาวรุจิราภรณ์ ต๊ะยาง (พ.สารสนเทศ)
 11. นายน่านนที บัวอิ่น (พ.บริหารงานทั่วไป)
 12. นายรัชช์ดลธ์ รัตนวิเชียร (พ.โสตทัศนศึกษา)
 13. นางสาวกรรณิการ์ มหามาตย์ (ลูกจ้างเหมา)
 14. นายพสุวัฒน์ ภู่จุฬา (เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา (ลูกจ้างชั่วคราว))
 15. นายชนันต์ กันตัน (พ.โสตทัศนศึกษา)
 16. นายศราวุธ สมวงค์ (พ.โสตทัศนศึกษา)

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 02-141-9505-07 (ทั่วไป)
02-141-9513 (เว็บไซต์)
02-141-9517 (คอมพิวเตอร์)