เกี่ยวกับสถาบัน

เมนูย่อย

ศูนย์สื่อสารองค์กร

ศูนย์สื่อสารองค์กร

ความเป็นมา

          ศูนย์สื่อสารองค์กร สถาบันพระปกเกล้า เดิมสังกัดส่วนงานประชาสัมพันธ์ สำนักฝึกอบรม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เมื่อ พ.ศ.2543 และในการประชุมกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 6/2550 ได้มีมติให้จัดตั้งเป็น “ศูนย์ประชาสัมพันธ์” และเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 ได้มีประกาศสถาบันพระปกเกล้าเรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในหน่วยงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการให้เปลี่ยนชื่อ "ศูนย์ประชาสัมพันธ์" เป็น "ศูนย์สื่อสารองค์กร"

วิสัยทัศน์

         ศูนย์สื่อสารองค์กร สถาบันพระปกเกล้า มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการสื่อสารทั้งในและนอกองค์กร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเมืองการปกครองและประชาธิปไตย ให้แก่ประชาชนทั่วไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถาบันพระปกเกล้า
2. เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสถาบันพระปกเกล้าให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
3. เพื่อสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอกองค์กร

กลยุทธ์

1. เลือกใช้สื่อและช่องทางการสื่อสารให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
2. ขยายกลุ่มเป้าหมายขององค์กรให้ครอบคลุมประชาชนทุกระดับ โดยเพิ่มช่องทางการสื่อสารทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)
3. ปรับเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองและประชาธิปไตยของสถาบันฯ ให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจได้ง่ายขึ้น
4. ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการสังคมให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น
5. เป็นศูนย์กลางในการพัฒนานักสื่อสารองค์กรด้านประชาธิปไตย ทั้งในและต่างประเทศ
6. ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ว่องไว ทันการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารในสถานการณ์วิกฤต
7. รักษาภาพลักษณ์ที่เป็นกลางของสถาบันฯ ในยามที่ประเทศเกิดความขัดแย้งทางการเมือง

บุคลากรหน่วยงานศูนย์สื่อสารองค์กร

  1. นางสาววรรัตน์ ชัยชนะ (พนักงานสื่อสารองค์กรและนักศึกษาสัมพันธ์ชำนาญการ)
  2. นางสาวชยานิษฐ์ ไกรจิรารุลักษณ์ (พนักงานสื่อสารองค์กรและนักศึกษาสัมพันธ์)
  3. นางสาวเกษณี ธนการศักดิ์ (พนักงานสื่อสารองค์กรและนักศึกษาสัมพันธ์)        
  4. นางสาวศิริกมล จันทรปัญญา (พนักงานวิเทศสัมพันธ์)
  5. นางสาวจินห์จุฑา ลิ้มสวัสดิ์ (พ.สื่อสารองค์กรและนักศึกษาสัมพันธ์ชำนาญการ)
  6. นางสาวยะราพร เฉลยโฉม (พ.บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)                               
  7. Mr.Wendell Katerenchuk (พนักงานวิเทศสัมพันธ์ ) 
  8. นางนราวรรณ อธิวาสนพงศ์ (พนักงานสื่อสารองค์กรและนักศึกษาสัมพันธ์)
  9. นายรัชช์ดลธ์ รัตนวิเชียร (พ.โสตทัศนศึกษา)

โทรสาร: 0-2143-8176