เกี่ยวกับสถาบัน

เมนูย่อย

ศูนย์สื่อสารองค์กร

ศูนย์สื่อสารองค์กร

      ศูนย์สื่อสารองค์กรฯ มีหน้าที่และรับผิดชอบในงานประชาสัมพันธ์ นักศึกษาสัมพันธ์ สื่อ สิ่งพิมพ์ และงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย
      งานวิเทศสัมพันธ์ มีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการต่างประเทศ ประสานงาน วางแผนและช่วยขับเคลื่อนสนับสนุนงานระหว่างสถาบันกับเครือข่ายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง บริหารงานเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ และเป็นศูนย์กลางในการจัดทำข้อมูลเครือข่ายต่างประเทศเพื่อใช้ในการสนับสนุนงานของสถาบันและงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

 

บุคลากรหน่วยงานศูนย์สื่อสารองค์กร

 1. นางสาวศิริกมล จันทรปัญญา (พ.วิเทศสัมพันธ์)
 2. นายเวนเดล แคเทอร์เรนชัค (พ.วิเทศสัมพันธ์)
 3. นางสาวจินห์จุฑา ลิ้มสวัสดิ์ (พ.สื่อสารองค์กรและนักศึกษาสัมพันธ์ชำนาญการ)
 4. นางสาววรรัตน์ ชัยชนะ (พ.สื่อสารองค์กรและนักศึกษาสัมพันธ์ชำนาญการ)
 5. นางสาวยะราพร เฉลยโฉม (พ.บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)
 6. นางนราวรรณ อธิวาสนพงศ์ (พ.นักศึกษาสัมพันธ์)
 7. นางสาวเกษณี ธนการศักดิ์ (พ.สื่อสารองค์กรและนักศึกษาสัมพันธ์)
 8. นางสาวชยานิษฐ์ ไกรจิรารุลักษณ์ (พ.สื่อสารองค์กรและนักศึกษาสัมพันธ์)
 9. นางสาวสายรุ้ง กันทวี (พ.บริหารงานทั่วไป)
 10. นางสาวสุภิสา กูดือราแม  (พ.สื่อสารองค์กรและนักศึกษาสัมพันธ์)
 11. นางสาวณัฏฐ์นิดา ปิติมล (พ.บริหารงานทั่วไป)

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 02-141-9751-56
โทรสาร: 0-2143-8176