เกี่ยวกับสถาบัน

เมนูย่อย

ศูนย์บริการวิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

            ศูนย์บริการวิชาการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในงานบริหารโครงการ หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน (ปรม.) หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ(ปศส.) หลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง (ปธก.) งานฝึกอบรม ที่หน่วยงานภายนอกมาขอรับบริการจากสถาบัน การให้บริการทางวิชาการอื่นที่ไม่ใช่งานวิจัย และงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

บุคลากรในหน่วยงาน

  1. นางสาวสุภาพร ธราพงษ์พันธ์ (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ )   
  2. นางสาวสาริณี เปรมประวัติ (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)    
  3. นางกชพร ช่อพฤกษา (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)   
  4. นางสาวจิรารัตน์ บุญเส็ง (เจ้าหน้าที่โครงการ)   
  5. นางสาวชญาดา นิลสุวรณ (เจ้าหน้าที่โครงการ)
  6. นางสาวรัชนีพร วงษ์รัตน์ (เจ้าหน้าที่โครงการ)
  7. นาวสาวสายรุ้ง กันทวี   พนักงานบริหารงานทั่วไป
  8. นายภูธณัญิ  ศรีพฤกษ์  พนักงานบริหารงานทั่วไป
  9. นายสิทธิโชค เกิดโภคา เจ้าหน้าที่บุคคล (ลูกจ้างชั่วคราว)