งานวิจัย

เมนูย่อย

วิวัฒนาการของอาเซียนและความเปลี่ยนแปลงด้านการผนึกกำลัง

วิวัฒนาการของอาเซียนและความเปลี่ยนแปลงด้านการผนึกกำลัง

รายงาน วิวัฒนาการของอาเซียนและความเปลี่ยนแปลงด้านการผนึกกำลัง
โดย ศาสตราจารย์ จาง ซีเจิ้น (Professor Zhang Xizhen)
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง และวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้แปล : ดุจเนตร อาจหาญศิริ (นักศึกษาระดับปริญญาเอกคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง)

          ตั้งแต่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนได้ก่อตั้งขึ้น การผนึกกำลังระหว่างประเทศสมาชิกอยู่ในสภาวะที่ไร้เสถียรมาโดยตลอด ซึ่งมีสาเหตุมาจากความหลากหลายทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของเหล่าประเทศสมาชิกนั่นเอง บทความนี้เน้นการสืบค้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับการผนึกกำลังในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียนในแต่ละช่วงเวลา และวิเคราะห์ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ผู้เขียนใช้ผลจากการวิเคราะห์เป็นพื้นฐานในการจำแนกปัจจัยบวกที่ทำให้การผนึกกำลังในหมู่ประเทศสมาชิกเพิ่มสูงขึ้น และปัจจัยลบของการผนึกกำลัง และตามมาด้วยการเสนอแนวทางที่ถูกต้องในการเพิ่มการผนึกกำลังในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียน ช่วงท้ายสุดของบทความเจาะจงวิเคราะห์คุณูปการของประเทศไทยที่มีต่อพัฒนาการของการผนึกกำลังของอาเซียน พร้อมทั้งได้ตั้งข้อสังเกตว่าประเทศไทยจะสามารถเป็นประเทศหลักที่มีบทบาทสำคัญในอาเซียนได้หรือไม่

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง