เกี่ยวกับสถาบัน

เมนูย่อย

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

         มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาประชาธิปไตย โดยการจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร จัดการศึกษาอบรม งานวิจัย สัมมนา บรรยายทางวิชาการ ศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยและรับผิดชอบงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

ผู้อำนวยการและบุคลากรของวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล (ผู้อำนวยการวิทยาลัย)
  2. นางสาวอติพร แก้วเปีย (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
  3. นายภควัต อัจฉริยปัญญา (พ.ชำนาญการพิเศษ)
  4. นางสาวสุมามาลย์ ชาวนา (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
  5. นางธนิษฐา สุขะวัฒนะ (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
  6. นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
  7. นางสาววิลาวัณย์ หงษ์นคร (นักวิชาการ)
  8. นายพงศ์ปรีดา ลิ้มวัฒนะกุล (พ.บริหารงานทั่วไป)
  9. นางสาวมนฤดี ทองกำพร้า (พ.วิเคราะห์นโยบายและแผน)
  10. นางสาวทักษวดี วิวัฒน์ศิลป์ชัย (เจ้าหน้าที่โครงการ)
  11. นางสาวนันทนัช อินทร์หม่อม (ลูกจ้างเหมา)
  12. นายสุเชาว์ ชยมชัย (เจ้าหน้าที่โครงการ)
  13. นางสาวพัชร์วรัญน์ สินธุรัตน์ (เจ้าหน้าที่โครงการ)

ติดต่อ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
โทรศัพท์ 02-141-9566
โทรสาร 02-143-8175