เกี่ยวกับสถาบัน

เมนูย่อย

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

             การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นเป็นเจตนารมณ์สำคัญประการหนึ่งของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งต้องการให้ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศมีส่วนร่วมในการปกครองและการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา จึงได้รับการกระจายภารกิจหน้าที่พร้อมทั้งงบประมาณเรื่อยมาอย่างต่อเนื่อง และได้กลายเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจึงควรมีศักยภาพและความพร้อมในทุกด้านเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น คือ การจัดบริการสาธารณะที่ตอบสนองตรงต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

              สถาบันพระปกเกล้าในฐานะหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับของประธานรัฐสภา ตระหนักถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประชาธิปไตยในระดับประเทศ จึงได้จัดตั้ง วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 เพื่อทำหน้าที่ให้บริการทางวิชาการทั้งในด้านองค์ความรู้และการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ ตลอดจนมุ่งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใสในการบริหารงาน

วิสัยทัศน์

“เรามุ่งที่จะเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้และเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาการปกครองท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน”

วัตถุประสงค์

 • มุ่งส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยเน้นการกระจายอำนาจและธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
 • มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น

ภารกิจ

        เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์วิทยาลัยฯ จึงมีภารกิจหลัก 3 ประการ คือ ด้านการจัดการศึกษาและฝึกอบรม ด้านการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และด้านการให้บริการทางวิชาการ

ด้านการจัดการศึกษาและฝึกอบรม
        วิทยาลัยฯ ดำเนินการจัดการศึกษาและฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด “รู้จริง รู้ชัด ปฏิบัติได้” ผ่านการเรียนรู้จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ กรณีศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ในปัจจุบันวิทยาลัยฯ ได้จัดการศึกษาอบรมในระดับประกาศนียบัตรระดับสูง ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร และวุฒิบัตร เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย อาทิ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป หลักสูตรที่วิทยาลัยฯ ดำเนินการจัด ได้แก่ หลักสูตรการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน หลักสูตรการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรการพัฒนาเมืองสำหรับผู้บริหาร หลักสูตรกฎหมายท้องถิ่น หลักสูตรการวางแผนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ หลักสูตรพัฒนาความสามารถของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรการบริหารการเงินการคลังเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

ด้านการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
        วิทยาลัยฯ ดำเนินการศึกษาวิจัยในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการกระจายอำนาจ การปกครองท้องถิ่น การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายได้ท้องถิ่น ธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจ/การปกครองท้องถิ่น/การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่นๆ โดยเป็นการศึกษาวิจัยที่พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ถอดบทเรียนตัวอย่างเพื่อการประยุกต์ใช้ การยกร่าง/การวิเคราะห์กฎหมาย และอื่นๆ ยกตัวอย่างการศึกษาวิจัยของวิทยาลัยฯ ที่ผ่านมา เช่น การศึกษาวิจัยการบริหารงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การปกครองท้องถิ่นของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน และประเทศในทวีปยุโรป, การยกร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...., การยกร่างกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การศึกษาวิจัยนำร่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายบทบาทและภารกิจงานยุติธรรมสู่ท้องถิ่น และอื่นๆ


ด้านการให้บริการทางวิชาการ
         วิทยาลัยฯ ดำเนินการให้บริการทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ทั้งการสัมมนาทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น การให้คำปรึกษาทางวิชาการ การเผยแพร่สิ่งพิมพ์ และอื่นๆ ในประเด็นที่สำคัญ น่าสนใจ หรือเป็นปัญหาเร่งเด่น เกี่ยวกับการกระจายอำนาจ การปกครองท้องถิ่น การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่นๆ ยกตัวอย่างการให้บริการทางวิชาการของวิทยาลัยฯ ที่ผ่านมา เช่น การมอบรางวัลพระปกเกล้าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นเป็นเลิศในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม และด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์, การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... , การสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด”, การสัมมนาทางวิชาการ “เวทีท้องถิ่นไทย” ซึ่งในแต่ละครั้งจะมีประเด็นทางวิชาการแตกต่างกัน, การเผยแพร่สิ่งพิมพ์หลากหลายเรื่อง เช่น คดีทางปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คู่มือการจัดการภัยพิบัติท้องถิ่น คู่มือสมาชิกสภาท้องถิ่น เมืองสร้างสรรค์แนวทางการพัฒนาเมืองจากสินทรัพย์สร้างสรรค์ท้องถิ่นไทย กลยุทธ์การปรับตัวทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ภาวะวิกฤต ฯลฯ

ผู้อำนวยการและบุคลากรของวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล (ผู้อำนวยการวิทยาลัย)
 2. นางสาววิลาวัณย์ หงษ์นคร (นักวิชาการ)
 3. นายภควัต อัจฉริยปัญญา (พนักงานชำนาญการพิเศษ)
 4. นางธนิษฐา สุขะวัฒนะ (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการชำนาญการ)
 5. นางสาวสุมามาลย์ ชาวนา (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการชำนาญการ)
 6. นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 7. นางสาวอติพร แก้วเปีย (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 8. นายบุรัสกร ละอองทัพ (เจ้าหน้าที่โครงการ)
 9. นายสุเชาว์ ชยมชัย เจ้าหน้าที่โครงการ (ลูกจ้างชั่วคราว)
 10. นางสาวทักษวดี วิวัฒน์ศิลป์ชัย เจ้าหน้าที่โครงการ (ลูกจ้างชั่วคราว)
 11. นางสาวพัชร์วรัญน์ สินธุรัตน์ เจ้าหน้าที่โครงการ (ลูกจ้างชั่วคราว)
 12. นายพงศ์ปรีดา ลิ้มวัฒนุล ช่วยงาน ยืมจาก สพม.
 13. นางสาวนันทนัช อินทร์หม่อม เจ้าหน้าที่โครงการ (ลูกจ้างชั่วคราว)

ติดต่อ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
โทรศัพท์ 02-141-9566
โทรสาร 02-143-8175