เกี่ยวกับสถาบัน

เมนูย่อย

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

         มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาประชาธิปไตย โดยการจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร จัดการศึกษาอบรม งานวิจัย สัมมนา บรรยายทางวิชาการ ศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยและรับผิดชอบงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

ผู้อำนวยการและบุคลากรของวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล (ผู้อำนวยการวิทยาลัย)
 2. นางสาวอติพร แก้วเปีย (นักฝึกอบรมชำนาญการ)
 3. นายภควัต อัจฉริยปัญญา (นักฝึกอบรมชำนาญการพิเศษ)
 4. นางสาวสุมามาลย์ ชาวนา (นักฝึกอบรมชำนาญการ)
 5. นางธนิษฐา สุขะวัฒนะ (นักฝึกอบรมชำนาญการ)
 6. นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 7. นางสาววิลาวัณย์ หงษ์นคร (นักวิชาการผู้ชำนาญการ)
 8. นางสาวเกวลี  เพชรศรีชาติ (นักวิชาการ)
 9. นายพงศ์ปรีดา ลิ้มวัฒนะกุล (พ.บริหารงานทั่วไป)
 10. นางสาวมนฤดี ทองกำพร้า (พ. ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 11. นางสาวปภาวรินทร์ วิวัฒน์ศิลป์ชัย (พ.บริหารงานทั่วไป)

ติดต่อ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
โทรศัพท์ 02-141-9566
โทรสาร 02-143-8175