เกี่ยวกับสถาบัน

เมนูย่อย

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

              มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานด้านจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงอื่น และหลักสูตรประกาศนียบัตร จัดการฝึกอบรมประชุม สัมมนา บรรยายทางวิชาการ ศึกษาวิเคราะห์วิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย และรับผิดชอบงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

ผู้อำนวยการและบุคลากรของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

  1. ศ.ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู (ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง)
  2. นางสาวนฤมล อินทรลักษณ์ (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
  3. นางสาววริษา ประเสริฐไทย (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
  4. นางณัชชาภัทร อมรกุล (นักวิชาการ)
  5. นายวงศกร นาคนาวา (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
  6. นายคมกฤช เพ็ญสุข (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
  7. นางสาวจันทรา วิไลวรรณ (พ.บริหารงานทั่วไป)
  8. นางสาวสุรีย์พร ตั้งวิเศษทรัพย์ (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
  9. นางนันท์นรินทร์ วุฒิการณ์ (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
  10. ว่าที่ ร้อยตรีอรรถวิทย์ จิตรบรรจง (พ.บริหารงานทั่วไป)

ติดต่อ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
โทรศัพท์ 02-141-9591
โทรสาร 02-143-8176