เกี่ยวกับสถาบัน

เมนูย่อย

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

              วิทยาลัยการเมืองการปกครองเป็นหน่วยงานหนึ่งของสถาบันพระปกเกล้าที่ดำเนินการตอบสนองพันธกิจด้านการให้การศึกษาอบรม โดยจัดและให้การสนับสนุนการศึกษา อบรมบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคมในระบอบประชาธิปไตย

              มีหน้าที่และความรับผิดชอบจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง ได้แก่ หลักสูตร การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางการเมือง เช่น ผู้นำทางการเมืองรุ่นใหม่ การบริหารจัดการภาครัฐและกฎหมายมหาชน เป็นต้น

วัตถุประสงค์

 • จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
 • จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
 • จัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัต

การจัดการศึกษาที่ดำเนินการอยู่ขณะนี้

ประกาศนียบัตรชั้นสูง

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง

ประกาศนียบัตร

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย

สัมฤทธิบัตร

 • หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (จัดร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนา)

ผู้อำนวยการและบุคลากรของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร (ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง)
 2. นางสาวนฤมล อินทรลักษณ์ (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการชำนาญการ)
 3. นางสาววริษา ประเสริฐไทย (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 4. นายวงศกร นาคนาวา(พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ) 
 5. นายคมกฤช เพ็ญสุข (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 6. นางสาวสุรีย์พร ตั้งวิเศษทรัพย์ (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 7. นางสาวจันทรา วิไลวรรณ (พนักงานบริหารงานทั่วไป)
 8. นางสาวณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร (นักวิชาการผู้ชำนาญการ)
 9. นายวงศกร นาคนาวา (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 10. นายสิรภพ ยุวะสุต (เจ้าหน้าที่โครงการ)

ติดต่อ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
โทรศัพท์ 02-141-9591
โทรสาร 02-143-8176