เกี่ยวกับสถาบัน

เมนูย่อย

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

              มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานด้านจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงอื่น และหลักสูตรประกาศนียบัตร จัดการฝึกอบรมประชุม สัมมนา บรรยายทางวิชาการ ศึกษาวิเคราะห์วิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย และรับผิดชอบงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

ผู้อำนวยการและบุคลากรของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

 1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ.ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู (ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง)
 2. นายปุรวิชญ์ วัฒนสุข (นักวิชาการ)
 3. นางสาวนฤมล อินทรลักษณ์ (นักฝึกอบรมชำนาญการ)
 4. นางณัชชาภัทร อมรกุล (นักวิชาการผู้ชำนาญการ)
 5. นายคมกฤช เพ็ญสุข (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 6. นางสาวจันทรา วิไลวรรณ (พ.บริหารงานทั่วไป)
 7. นางสาวสุรีย์พร ตั้งวิเศษทรัพย์ (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 8. นางนันท์นรินทร์ วุฒิการณ์ (นักบริหารโครงการชำนาญการ)
 9. นางสาวนทพร มุสิกศิลป์ (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 10. นางสาวณิชากานต์ สงขวัญ (พนักงานบริหารงานทั่วไป)
 11. นายธนภณ ศรีภัทรทีปต์  (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)

ติดต่อ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
โทรศัพท์ 02-141-9591
โทรสาร 02-143-8176