หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

วันการเมือง

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


วันการเมือง

หัวเรื่อง : วันการเมือง

เรื่อง : วันการเมือง
โดย : ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร
จำนวน: 324 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: ตุลาคม 2556 
ISBN = 978-974-449-689-8

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02- 1419563-77 โทรสาร 02-1438175

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง