หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

วันการเมือง 2

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


วันการเมือง 2

หัวเรื่อง : วันการเมือง 2

เรื่อง : วันการเมือง เล่ม 2
โดย : ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร
จำนวน: 336 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: ตุลาคม 2556
ISBN = 978-974-449-741-3

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02- 1419563-77 โทรสาร 02-1438175

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง